םוקלס תשרב םג הקיטורא תונכוס וישכעמ

םינמרחמ םירופיסל םירגובמל טירפתה ךרד וסנכה
5/11/2011

םג םקלחש םיגולב רפסמ וחתפנ התע דע .םיגולב - הקיטורא תונכוס רתאב שדח
רתאה לש גולבב ןכו ןאכ ואצמת האלמה םיגולבה תמישר תא .םיליעפ תויהל ולחה
.רתאה תושדח תא אורקל ולכות וב םג רשא
:הנורחאל ונכדועש םיגולבה
Abigail
Aliya
FreeBirf
ביבח גוז
םוחנ
ronen.alon@gmail.com לא תורישי תונפל ןמזומ גולבב ןיינועמש ימ

:םישדח םירופיס

הלואפ תאמ - תצק דועו תועבצא שמח
תונוכת יתש םע רבג תרתאמ איה ךכ םשלו םישגהל הצור איהש היזטנפ שי הלואפל
.תובושח תויפיצפס

ילילגה בדנ תאמ - הגיהנ דומלל ךירצ הככ
.תותפתהל הנהנש הרומה תא התפמ הגיהנל הרומ לצא תיסקסו הריעצ הדימלת

ךלש אמאב תאמ - ןושאר קלח - הטילש לש שגפמ
השועש ןושאר קלח .ןכומ היהתו הזו הז םוקמל עיגת - הליהקב קחשמ לש גוס ןימ
.םיקלח דועל קשח

26/6/2011

יתנע תאמ - תמייסמה
רלוד ןוילימ םיעשתב פא טרטס רכמש ,ישוש לש ןבה לע יתנעל הרפיס הנכשה יתא
תא תוסכל ידכ תצק ררונשל חילצת איה ךיא - דובעל לחה רשי יתנע לש החומו
סונימה

ךיסנה תאמ - הקוטיטסרפ
באפב םתוא ושגפ הרואילו איה .השולש ילוא ,יצחו םיישדוחכ ינפל ליחתה הז
םייתסמ הז הפיא רורב אלו ליחתה הז זאמ ,ולש הרואמה לא וכלה ךכ רחאו

ילונ תאמ - םיציב
רקיעב אוה הנורכזב טורח רתונש המ השיגפה םרט .רבג םע השיגפ לע תרפסמ ילונ
םיבלכה לכ לצא ומכ ,וילגר ןיב תודנדנתמ ולש תופיהו תולודגה םיציבה
םיצצורתמה

ךלש אמאב תאמ - תוגוז יפוליח לש עובש ףוס
וליפא ,ינפל םימעפ המכ ושגפנ רבכ .םידליה ילב עובש ףוסל םתעברא ואצי םה
העתפה וניכה םישנה םעפה .םידליה םע םישגפמ ויה

1 ילא תאמ - יקווישה ץעויה
ףקת הז םואתפו רמוא אוהש המ תושעל ,עומשל ,דומלל ידכ השיגפל וילא האב איה
רבסומ יתלב קשח .התוא

22/11/2010

ןוכדע ףוס ףוס!

תיתצובק תונמא תכורעת - סקס הלינו תכורעת ופיב םייקתת רבמצד שדוח ךלהמב
רתא .תונוש שיטפ תודובע םיטלוב םינמא וגיצי הכורעתה תרגסמב .שיטפ אשונב
האירק תניפ םקות תוניפה תחאבו הכורעתה םע הלועפ ףתשמ מ"עב הקיטורא תונכוס
רופיס בותכל םכנוצרב םא .רתאהמ םירחבנ שיטפ ירופיס אורקל היהי ןתינ הב
.םדקהב תאז תושעל םינמזומ םכנה הכורעתלו רתאל ידוחיי

בהוא לעב תאמ - יגוז לופיט
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
יעיבר קלח
ישימח קלח
ישיש קלח
רשא רחא גוסמ יגוז לופיטל םיכלוהש השיאו לעב לע הרגמ תודוזיפא רופיס
.ףתושמה ץוצינה תא םהייחל ריזחהל חילצמ

ןומיל תאמ - דבכ שמתשמ רפוע
איה .ילכלכה הבצמל רשקב ומע ץעייתהל ידכ וילא הלוע ןומיל לש הנכשה ימענ
בידנה ורבח ,רפוע םע התוא שיגפמ ןומילו ל כ ה ,לכה תושעל הנכומש הדוותמ
.םיישיא םירשקב "הנוש טעמ"ה םעטה לעב ךא

רוד יקימ תאמ - ןרע
אוה דחא םוי .הריד ונממ רכושה דחוימב קוסע טנדוטס ,ןרע לע רפסמ רוד יקימ
אוה ותמהדתל לבא ,ספתהל אלש ידכ רתתסמו הרוק המ קודבל ידכב הרידל סנכנ
...תא האורו עמוש

ירמונ הפלא תאמ - וו ה'זד
טפשמ וא טבמב קפתסמ היה םעפ .באפל עיגמש ןקדזמ ןיצק לע (!) ןייוצמ רופיס
?םויה לבא ,תורוחבה לכ תא םישרהל ידכ לילק החיתפ

9/7/2010

ויתס תאמ - ןורי דעלא
האצמ ותשיאו תינימ הניחבמ דקפתל ןורי דעלא ןידה ךרוע קיספה ןמזה םע
.דחא ףתושמ הנכמ םלוכלש םירחא תונורתפ

לבלובמה לבוי תאמ - ילש רבחה םע תניידזמ יתשיא וא תיטרפ םירויצ תכורעת
ולש בוט יכה רבחה ידוא םע תניידזמ ותשיא יקימ תא תוארל קו'ג ול היה דימת
.וב אנקל ול םורגל ידכ

דחא שיא תאמ - תונוריט
בוט םוקמ ןיאו .זיינימפ לע רקיעבו תישנ הלפשהו הטילש לע תיטוריא היזטנפ
תוחושק תודקפמ םע תונוריטמ וזכש היזטנפ םקמל רתוי

לאינד תאמ - סקמ לש ןיזה
ןמזה לכו ותוא ץוצמלו תעגל בייח היה אוהש דע הפי ךכ לכ היה סקמ לש ןיזה
...ותשיא לע בשח אוה

7/7/2010

תועבצא ףייע תאמ - סאגווב הרוקש המ
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
יעיבר קלח
.ונימב דחוימ תוריש ןימזמ אוה םשו סאגוול םיעסונ ותשיאו תועבצא ףייע
!דואמ ןמרחמ רופיס

םתסה ןימ תאמ - אצמנה ךורב ,האבה הכורב
ךרבל אבש ןכשה לעו השדח הרידל תסנכנש הרוחב לע ןידעו דומח רופיס

וק רמ תאמ - (יתצובק ןימל יתעדוותה ךיא - וא) ייתומולח תשא
םיעסונ םתשולשו דעב הלעב לבא ,הלעב לבוי ...תא םגו רמת תא שגופ אוה באפבו
התיבה םהילא

הירא תאמ - אבא ומכ בהוא
אוהש עגרה דע ומא לצא ויבא תא ףילחהל זטנפמש רוחב לע "יאקירמא" רופיס
(םייתחפשמ םיסחי לע רופיס) הז תא השוע

רודיל תאמ - אמא לש ףושחמה
תנתונו תינמרח תצק הרוכיש תצק ,חלצומ אל יוליב ירחא תרזוח רודיל לש אמא
(םייתחפשמ םיסחי לע רופיס) ףושחמה ךותל הל ץיצהל רודילל

1/7/2010

ילילגה בדנ תאמ - ןטק טבמ ללגב לכה
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
.תיטנדוטסל לגרתמ ןיב "ןיינעמ" שגפמ לע ילילגה בדנ לש ןמרחמו עקשומ רופיס

הירא תאמ - רתומ לכה
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
ללוכ ."רתומ לכה" הב הזיוולט תינכות לע הירא לש דחוימב ןמרחמו רדהנ רופיס
."ותשיא תא קופד" יתרבחה קחשמה

םתסה ןימ תאמ - הנושאר םעפ
.ינור לש הנושארה םעפה לע םתסה ןימ לש םיסקמ רופיס

'ץיב הליל תאמ - ולש הנוזה
- ולש הנוזה תויהל תבהוא ךכ לכ איהו םישולש ןב אוהו הרשע הנומש תב קר
!ןמרחמו בוט בותכ

יאתפ תאמ - לעי לש תועטה
,והוא ,הז לע םלשל הכירצ איה התעו זרכמב תיארונ תועט התשע לעי ןידה תכרוע
.םלשל ךיא דועו

גהנה תאמ - הרובעתל ןידה תיב
דחוימב תיסקס תעבותו הרובעת טפשמ לע - הווש טלחהבו עלוק לבא ,רצק

םוחנ תאמ - םישאלפ - םוחנ לש הרפה
ןושאר קלח
ינש קלח
אוה המ ?הרפ לאכ הילא סחייתמ םוחנש יהשימ השיגרמ ךיא ,ינשה דצהמ הז ךיא
?הלעבל תרפסמ איה המו הל השוע

29/6/2010

ןמזה עיגה ,ןוכדע היה אלש ןמז ידימ רתוי ירחא

תוצחב תרהוז תאמ - תקנפתמ הנור ישילש םוי לכב
הנור לש םייעובשה םיקוניפה לע דומח רופיס

ןומיל תאמ - דלונ בכוכ
באכה תטיבצ תא השיגרמ איה דלונ בכוכ לש הנועה תליחת תא האור איהש םעפ לכב
המצעב תבכוכ תויהלו תוסנל ידכ הרבעש המב תרכזנ איה האניקה תא ךכשל ידכו

.י הנליא תאמ - סוכב ךל תעגלו םיידשה תא ךל קשנל הצור ינא
םמעשמ ברעב םישנ יתש ןיב הזופח השיגפ לע דומחו רצק רופיס

םוחנ תאמ - ןויז ףוס ףוס ,ןויז
בהוא םוחנש ומכ חושק ןויז לש ,רואית רמול ןוכנ רתוי וא ,רופיס

3/4/2010

הירא תאמ - יל רטסאמ לש ויתושנ תשש :היה ךכ
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
יעיבר קלח
.רופיס לש יפוי .רחא םלועמ ,תרחא תרוסממ ,הירא לש שדח רופיס

ו'ג יליל תאמ - יראנילוק ןויז
ךורעמו ןופפלמל םידחוימ םישומיש םע חבטמל רבוע ,תחלקמב ליחתמש רופיס

Johnny Walker תאמ - הצחרה תנוע ףוס
ףוחב םיהמו ץיקהמ דרפנ ,אלמ םורעב ץחרתהל גהונש ינו'גו הצחרה תנוע ףוס
הנימב תדחוימ היווח רבוע אוה םשו שעג

םוחנ תאמ - תושורד סולפ יבכמ לנייפ
.ותוא םסרפל אל הביס ןיאו עשעשמ ןיידע לבא ,יטנוולר אל רבכש רופיס

1/2/2010

ילילגה בדנ תאמ - ןועבצ לחנל ךרדב
ןושאר קלח
ינש קלח
,דואמ םח תויהל ךפוה םהיניב שגפמהו ,םיפמרט תספות איה ,לייטל עסונ אוה
טהול וליפא

הירא תאמ - תפסונ תונמדזה
.אל וא הלותב רותב תוומ לע ,הנואת לע הירא לש דחוימו ינוידב יטורא רופיס

ירמונ הפלא תאמ - תורחא םיילענב
דצל תניינעמ הצצה קפסמ .תויומד ןיב רבעמ לע ןמרחמו קילדמ ינוידיב רופיס
.ינשה

הלוחכ הנינפ תאמ - תונחה
ינש קלח
ידכ תונחל הסנכנ איה ןושארה קרפב .הלוחכ הנינפ לש ןמרחמה הרופיסב ינש קרפ
.ירמגל תרחא הקתפרהב המצע תא האצמו הרבחל הנתמ תונקל

.

11/1/2010

אלש םירופיס חלשש ימ לכ .ןכדעתהל רזוח רתאה ,םיישדוח לש הפוקת ירחא
.בוש וחליש םכמ אנא ,התע דע ומסרפתה

םיגולב לע תוצלמה - רתאב השדח הניפ
ןח אצמש גולב לע וא םכלש גולבה לע הצלמה בותכל וא ץילמהל םינמזומ םתא
אוה דוע לכ ,גולב לכ אלא ,םייטורא םירופיס לולכל בייח אל גולבה .םכיניעב
תוחפ ינב םהש םיגולב לע ץילמהל ןיא .הקיטורא תונכוס רתא יאשונב והשמב עגונ
.םיטסופ 12-מ תוחפ םיללוכ וא/ו םישדוח השולשמ
דלוהקוק גולב - ןושארה ץלמומה גולבה

ישוש תאמ - יתוא קקלת אוב
הלש קיתווה בהאמה תא הנימזמ איה ,תנמרוחמ איהשכש ,ישוש לש רצרצק רופיס
.ריהמ קוקילל

ינוקרי תאמ - ןרוא לש תויכזה
ולש םינויזה תא גישמ אוה הפיאמ ול ריבסמ םגו ...ןויז רפסמל רדסמ ןרוא

בלוד תאמ - רחא רבג םע תולבמ התוחאו יתשיא
.םירחא םירבג םע הלבמש ותשיאב טנרטניאה ךרד הפוצש רבג לע דלוהקוק רופיס

ישוש תאמ - הפקל הנכשל תדרוי
.הפק סוכל - הנכשל הנטק הציפק לע ישוש לש רצק רופיס

.ת דבעה תאמ - לכימ לש הבלכה לש תחתה תא חותפל ךירצ והשימ
הכלמ לש דבע/הבלכ ןייזל ךירצ ותכלמ תשירד יפ לעש דבע לע תישנ הטילש רופיס
(םירבג ןיב ינימ טקא ללוכ רופיסה) תרחא

1/11/2009

הירא תאמ - באומ ירה לומ לא החירז
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
יעיבר קלח
ישימח קלח
ישיש קלח
יעיבש קלח
ינימש קלח
לש תינוכמה תקיפדמ ליחתמש רופיס .הירא לש דחוימב עקשומו ןמרחמ רופיס
אלפנ רופיס .הנבנו ךלוהש הבהא רשקב ךישממו הילט

תירינ תאמ - אלפנ הארנ ןורוד
ירחא בוט הארנ ןורוד המכ תלעפתמ תירינו ןורודו לכימ תא םירקבמ ילאו תירינ
טאל טאל ףחסיהל םיליחתמ םה זאו רשוכ ןוכמב הדובע ירחאו הטאיד

JUJU תאמ - ןחבמה
ןחבנו הלהנה תשיגפל עיגמ ןור .םירבג הרטיפו םישנ קר המדיק השדחה חיל"כנמה
.ידמל יקניק רופיס .םישנה תחת דובעל ןכומ אוה םאה

יגוא תאמ - םימואת רקופ
םה רדחבו איג םואתה ויחא םע דחי רינ ,הלש רבחה םע תליאל תעסונ יגןא
רעוס ןויז ידכל רבגתמ ןבומכש המ ,רקופ פירטס םיקחשמ

יב לעופה תאמ - סוטטס יוניש
אוהש םיעברא תב השיא לבא .לותב ,וילא סייגתהש ומכ אבצהמ ררחתשה רפסמה
.וירוסימ ותוא תלאוג (תרגובמ שממ ול תיארנו) סובוטואב שגופ

עגר תאמ - הדער הלש דיה
תלצנמו ל"וחמ רוקיב תארקל דרשמה תא הניכמש הריכזמ לע דומחו רצרצק רופיס
...ל ןמזה תא

ןויס תאמ - ילש בוב
דחוימב גירח רופיס - בוב םע רחא ןימ תבהואש הרוחב לש גולונומ

5/9/2009

ישוש תאמ - דלפולב השמ וראבטס טסנרא לש הלותחה
לש ןשי טרסב תופצל הצלאנ ךיאו הלש תפסונה הדובעה לע ונל תרפסמ ישוש
.הדובעה תוהמ תא ןיבהל ידכ דנוב סמיי'ג

ןרע תאמ - םילוגס םימ
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
תובוחב תאצמנ הלש הרקיה הקפהה יכ תרשבתמ ץיקה לש העידיה אהב תבכוכה ,לשימ
לש םינושאר םיקלח השולש ...ףסונ ןגרמא תחקל תצלאנ איה ןיינעה תא ןממל ידכו
.ןמרחמ רופיס

הירא תאמ - ימר ,דלי יל השעת
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
יעיבר קלח
ישימח קלח
לספסל ויתורבחל עייסמש ריעצ רוחב לע ,הירא לש דחוימב ןמרחמ רופיס
.רבעהמ םירבחל רוזעל ךישממ ךכ רחאו תורגבה תא םייסל םידומילה

הלוחכ הנינפ תאמ - תונחה
רותב ךישממו סקס תונחב הרבחל הנתמ םע ליחתמה ןמרחמ רופיס לש ןושארה וקלח
.ישיא עפומ

ץוע ץרא םסוקה תאמ - הנמזהה
ןושאר קלח
ינש קלח
עיגמ אוה ךכו חוכ ןיא השיאל .ולש חוקל לצא ברע תחוראל ןמזומ רופיסה רוביג
ךישממ יוליבה ,לכואה ירחא .תיסקסה ותשיא םע דחי חוקלה תא שגופו דבל
...םשמו יזוק'גל

22/8/2009

רמוע תאמ - תוינק
הקילדמ השיא םש שגופו תוינקל אצוי רמוע

N הכלמה לש דבעה תאמ - רשפאש קוחר יכה
ותוא תחקול ןכא איהו רשפאש קוחר יכה התיא תכלל ןכומ אוהש הל עבשנ אוה
(ישנ הטילש רופיס) דואמ קוחר

ולטנוד תאמ - םירבג תריד
םיפסונ םירבג השולש שגופ אוה םש םירבג תרידל ותשיא הלאינד תא חקול ןורוד
(דלוהקוק)

.ג דעלא תאמ - דניימ ףוא טייטס
(ישנ הטילש רופיס) .דניימ ףוא טייטס לש ןיינע לכה ,דעלא לש ותניחבמ

?ןכדעתמ רתאה יתמ תעדל םיצור

8/7/2009

תירישו ימינונרא תאמ - םוסרפב תמא
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
ול שייש ומצע לע דיעמ אוהו תויורכיה רתאב רוחב תשגופש הרוחב לש הרופיס
.לודג ןיז

הירא תאמ - רקופו ברע תחורא - זופח
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
רופיס .המא םעו גוז תב םע רקופ קחשמ לע רפסמ - זופח תרדיסמ רופיסב הירא
.תבל םא ןיב ללוכ םיטקא טעמ אל ללוכש ןמרחמ

ןופוצרפ תאמ - יפד לש אמא לש הנורחאה המיעטה
רופיס .וזה הדירפל וליבוהש תוביסה המו יפדמ ולש הדירפה לע רפסמ ןופוצרפ
קילדמו דומח

יב לעופה תאמ - העימשה שוח
ומא דחא ברע ,ןד םע ןמז הברה הלבמ ,סויגה ינפל 18 ליגב רופיסה בתוכ
תולוק עמוש אוהש ול היה המדנ רתוי רחואמו םדקומ ןושיל הכלה טקש השקיבש
.אמא לש הנישה רדחמ

יש תאמ - הליה םע הנותחה
המ ,(ךיאו) הנושארל שגפ ןכיה ,הליה םע ולש רשקה לע רפסמ עיתפמ רופיסב יש
םירבג ןיב םיסחי ללוכ רופיסה .רמגנ הז ךיאו וכרואל היה

?תימדת ןוטרס ךירצ ךלש קסעה םאה

7/6/2009

הירא תאמ - האל היח תא ךנחל -זופח
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
הדובע םוקמ ותואב ותיא הדבעש תידרח השיא ,האל היח םע ויסחי לע רפסמ הירא

תותפשא תלותח תאמ - תיעובש היזטנפ
תא הל דוצל ידכ הכח הליטמ ,הדובעל ןןשאר םוי לכ העיגמ תותפשא תלותח
ישימח םויב היזטנפ המע םישגיש רברבגה

םתסה ןימ תאמ - חבטמב ,הטימב ,בשחמה לומ
X לש ויתוארוה יפל Y םע סקסה לעו Y-ו X ןיב רשקה לע תרפסמ םתסה ןימ

ילונ תאמ - אירול ןיד תכרוע
התרבח םע םג ,תישנה הטילשה םלועב היתויווח לע תרפסמ אירול ןיד תכרוע
רופיס לש יפוי .היתוחוקל םע םגו הירזחמו הירכמ םע םג ,הבוטה

ימת תאמ - תופצל יתוא הנימזמ לגיס
הלחתהבש ימתו הלש בהאמה ןוריבו הב תופצל התוא הנימזמ ,ימת לש התרבח ,לגיס
.תפרטצמו המיכסמ ,תטבלתמ

28/5/2009

םוחנ תאמ - תיויז לש םודאה תחתה
ירחאו סקס הצור אל ותשיאש ךכ לע סקס םורופב תלכסותמ העדוה םשור זעוב
םוחנ ירופיס בטימכ עשעשמו ןמרחמ רופיס .ותוא םישגופ םה ,םהל הנוע םוחנש

רקוחה תאמ - הקיטמתמב םינייטצמל סונוב
ידי לע רכשנ אוה - ודיקפתב דגבש הינשה םעפה לע רפסמ ןושאר רופיסב רקוחה
ףידעה ...אצמ אוהש המו וב תדגוב איה םאה קודבל הנליא תיסקסה הרומה לש הלעב
ומצעל רומשל

Strapme תאמ - ילש תיאליעה היזטנפה
תנייזמ איה הבש היזטנפה תא ,ולש הקזח יכה היזטנפה תא ןאכ ראתמ StrapMe
.דואמ תנמרחמ הניצס .ןואפרטס םע ותוא

ןודניד תאמ - בניע הכלמה לש דבעה
ללוכ רופיסה :הרעה) . .בניע הכלמה לש דבעה רותב ויתויווח לע רפסמ ןודניד
(םירבג ןיב םיטקא

18/5/2009

הירא תאמ - ברעה רמסמ
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
יעיבר קלח
ישימח קלח
איהש םירבדה לכו םויסה תביסמב ברעה רמסמל ךופהל הצורש בניע לש הרופיס
הז ךרוצל תושעלו רובעל הנכומ

הנדרי תאמ - םיעוריא תקפהל הרבח
ינש קלח
םיעוריא תקפהל הרבחב דובעל לחהש גוזה לע הנדרי לש ןמרחמ ידה רופיסה ךשמה

יתימאה רבדה תאמ - השפוחב ילעב
אוה זאו ןוכיתב ותיא הדמל איה .הרקמב לג תא תשגופ ,רופיסה תרוביג ,הלא
לגעמ רוגסל ןמזה עיגהו םינש ורבע .וילע המש אל איה לבא ,הב קשח םנמא
השפוחב הלעב רשאכ דוחייב

זרא תאמ - הצורמ החוקל דוע
עוצקמה הז ,בוט יכה הז תא עדוי אוה לכה ירחא .תוצור םישנ המ ונל רפסמ זרא
!ולש

15/4/2009

הנדרי תאמ - םיעוריא תקפהל הרבח
תקפהל הרבח לצא דובעל םיליחתמ ,ןירוטיפה תובקעבש יושנ גוז לע הרגמ רופיס
םיעוריא

ףפועמה ידנלוהה תאמ - הזה טבמה
שייש טבמה ,תוהזל חילצמ אוהש דחוימה טבמה לע ונל רפסמ ףפועמה ידנלוהה
...סקס תשפחמש השיאל

םתסה ןימ תאמ - תופשכמה תעש
השיא לש הגיגח תללוכה היזטנפ/היווח ראתמ וקלחב ,יטסטנפ אוה וקלחבש רופיס
םירבג השימח םע

הירא תאמ - םינפה ילבקמ םלוא - זופח
ןושאר קלח
ינש קלח
תרדסמ דחוימב ןמרחמ רופיס .הסיטהמ המא ,הילד תאו תירוא תא ףסוא הירא
.זופח ירופיס

9/4/2009

הירא תאמ - חתפי
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
יעיבר קלח
םצעבש ןושארה אוה ...תרכזנו האוולה לבקל אבש חתפי תא תשגופ תיאקנבה רמת
ךיא םגו םלוכ לומ הטשפתהו הדקר ךיאב ,הרק הזש הביסמב תרכזנ איה .התוא חתפ
לש שא ןמרחמ רופיס - ןובשח תרגוס איה(אל ילואו) עיתפמ ךשמהב ...התוא בזע
הירא

רושה תאמ - תבלוחה יתוחא לעי
םירבגה תא קורפל ותוחא לש הקינכטל רפסמה עדוותמ הנטק תוחאה לעי םע החישב
...הלועפ תפתשמ המצע איה תוקד המכ רחאלו ומצעב בייח אוהש שיגרמ אוה .הלש

ליג תאמ - ןכומ אל יתוא ספת הלש ליימה
תובורק םיתיעל תרקבמש סיווריא שיטירבב תלייד ,טנרטניאב התוא שגפ אוה
...וליב םהש הליל הזיאו .ןולמב הלצא התיא עבק ךכ רחאו ...לארשיב

םתסה ןימ תאמ - שפוח תרחוש
אוהשכו .אל ללכב וא דבלב אוה וא .תוידעלב הנממ שרודש שדח רבח םתסה ןימל
קילדמו הרגמ רופיס ...קיתו דידי רמות עיגמ םיאולימל אצוי

ינא וז תלייא תאמ - ברעמה ןמ
סקסל םגו ילאוטריו ןמורל ,ילאוטריוה םלועל רופיסה תרוביג לש הפישחה לע
.תרחא תצק בותכש דחוימ רופיס .ילאוטריו

סוסקנ תאמ - הצקה דע
ללוכש יקניק ןויז םע הגוז ןב תא העיתפמ תי`גני`גה השדחה הרבחה ,ןרק
ןואפרטסו גאלפ טאב ,תורישק

No Alarms תאמ - הדודה תב םע וקסיצנרפ ןסב הליל
ןסב ולש הדודה תב ,לכימ תא רפסמה שגופ ,הקירמא םורדב ךורא לויט ירחא
...והשמ הרוק רדחל םירזוח םהש ירחאו דחיב םילייטמ םה .וקסיצנרפ

.א ןרוא תאמ - הילא עגעגתמ
ןושאר קלח
ינש קלח
םיריכמ ,סקס םורופ ותואב םישלוגש םישנא ינש לש תורכיה לע קילדמ רופיס
םישגפנ ...ו

רצרצ תאמ - התיבה תאבש בוט המכ
הז םתקושת תא םילכמ םהו תילאוטריו תורכיה ירחא הפועתה הדשמ התוא ףסוא אוה
.וזב

ןטק ןיז תאמ - יתחפשמ םוי
.םלוכ םע םלוכ ,סולפ סולפ םייתחפשמ םיסחי לע תיסקס היזטנפ

18/2/2009

הירא תאמ - ןושארה הלילה תוכז - היה ךכ
ןושאר קלח
ינש קלח
ימש ידכ תיבמופ הריכמל תדמועה הריעצ לע ,רחא ןמזמ ,רחא םלועמ רופיס
.ןושארה הלילה תוכז ,ץירפה לצא השיגפ ךכ רחאו ...הלעב היהי התוא שוכריש
(םיגירח םיטקא ללוכ רופיסה)

םגו םג תאמ - הבלכה םעונ
ןושאר קלח
ינש קלח
תרבועו לש הבלכה תויהל תכפוה איה םשמו וילע תקלדנו רבג תשגופ ריווא תלייד
דחוימב ןמרחמ רופיס .דחוימ ףוליא

םוחנ תאמ - תרבגתמה ןיעמכ
רופיס .אוה ויכרצל הב שמתשמ ןכא אוהו ...ותוא הצורש 22 תב םע שגפנ םוחנ
.דואמ "ימוחנ"

םתסה ןימ תאמ - רוחש קד ףיעצ
ילבמ ,ותוא תוארל ילבמ רבג תשגופש השיא לע םתסה ןימ לש הפיו רצק רופיס
.ותוא עומשל

םירופיסה תרפסמ תאמ - ךשוחה עגמ
הפי בותכש הפי רופיס .ךשוחב עגמ לש גנעמ רואית

ףפועמה ידנלוהה תאמ - הרקמב ליחתה הז
םיבורק תויהל םיכפוה םהיניב םיסחיה טאל טאלו דחיב םידבועש םישנא ינש לע
ענמנ יתלבה םויסה דע ...םיבורקו

ןר תאמ - תספרמ ךירצ ןיז לכ
...תירקמ השיגפ לעו תורגובמ םישנל בתוכה לש הוואתה לע

22/1/2009

הירא תאמ - תירוא לש אמא - זופח
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
יעיבר קלח
ירה ,תירוא לש אמא לע רפסי דוע דחא םויש ריכזה קר הירא םדוקה רופיסב םא
השיגפה לע ...רקיעבו תירוא תא ריכה ךיא םג .םייקל רהממ אוה הזה רופיסבש
דחוימב ןמרחמ רופיס ,ליגרכו המיא םע ולש הנושארה

ירמונ הפלא תאמ - באפה - םיימעפ דח
.הנושאר המזגרואו באפב השיגפ לע ירמונ הפלא לש קירבמ רופיס

וג ןימ וד תאמ - ןושארה לושכמה
םדוק לבא ,ןויז סופתל ...רקיעבו תולבלו תאצל הצור תיסחי הריעצ הנמלא ,הנד
ללוכ רופיסה) .ןושארה לושכמה תא ...רקיעבו םילושכמ המכ רובעל הילע לכ
(םייתחפשמ םיסחי

ירמונ הפלא תאמ - בוטו רוסא והשמ
... םע היה אוהש אלא ,הווח רפסמהש בוט יכה סקסה לע

18/1/2009

הירא תאמ - שב שש
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
יעיבר קלח
ישימח קלח
שב שש קחשמב תיתנש תודדומתה לע הירא לש דחוימב ןמרחמו עקשומ ,ךורא רופיס
םא ,םלש הליל הילע גוגחל ךלוה אוה ,חצנמ אוה םא .תינומלא הריעצ ןיבל וניב
.םלש הליל ותשיא לע גוגחת איה ,דיספמ אוה

יל- ילטנ תאמ - יתוא ופירטה ולש םירופיסה
בתוכ םע ןמרחמו רוויע שגפמ לע תרפסמ םייטורא םירופיס תבבוח ,יל-ילטנ
םירופיס

םתסה ןימ תאמ - םיתיזה תיחולצ
.םיתיז תיחולצ לע קירבמו רצק יטסטנפ רופיס ונל האיבמ םתסה ןימ

סינאמ לאינד תאמ - תעבטה יפ לע םלועה
ןימ לע ...םעפהו ,הרפוע םע תוחישב רתויב ןמרחמה םגו ןורחאהו ישילשה קלחה
ילאנא

הגונ רחש תאמ - ינימ חתמ
.דעוימה הלעב לש רבחה לע תצק תזטנפמ הגונ רחשו הנותח ינפל עגר

אלפה תירענ תאמ - ןטהנמ תורהנמ לע
איה ןטהנמב תבכרב רשאכ תבתוכה לש החומב תשחרתמה היזטנפ ולוכש רצק רופיס
הפי הריעצ האור

12/1/2009

ולטנוד תאמ - אל הל דיגהל רשפא יאש העצה
סנכנ אוה .ריעב הלילב בבותסהל אצויו ןובלעבו סעכב תיבה תא בזוע רפסמה
.אל הל דיגהל רשפא יאש העצה ול העיצמש השיא שגופ אוה םש באפל

םתסה ןימ תאמ - הפיכא עצבמ
תואירב תרטשמ לש הפיכא עצבמ לע םתסה ןימ לש דחוימב קילדמו ינוידיב רופיס
...הניידזה אל איה םישדוח המכ רבכש תאצומש רוביצה

טסאל ו'ג תאמ - הירוטסיהל הרומה ה'להנח
.הירוטסהל הרומה לע רפסמ טסאל ו'ג םעפה ... ךכ לכה תיסקסה הרומה תייזטנפ

יקסבובול ירפ'ג תאמ - גשיבא
...רבדמה לא ותיא תאצויש רפסמה לש ןבה לש רבח לש אמא ,השורגה גשיבא לע

ילונ תאמ - בצמ תבישי
םע תטטרלפמ תווצב הדיחיה תלהנמהש לעפמה לש הלהנה תבישי לע תרפסמ ילונ
.וליפא רתוי תצק ילוא .רופיסה רוביג

10/1/2009

הירא תאמ - יל ותש - זופח
ןושאר קלח
יינש קלח
ישילש קלח
ותוא תואיבמש תופי תורוחב יתש םע הזופח השיגפ לע רפסמ קילדמ רופיסב הירא
עגרב םיארנ םהש ומכ קוידב אל םה םירבדה ...לבא .ותיא תובכושו ןתרידל
.ןושארה

ילונ תאמ - עבצא ץוצמל
עבצא ץוצמלמ הלש ריעצה בהאמה תא לומגל הסנמ ילונ

שימשימ תאמ - קראפב השיגפ
...קראפב גוז ןב/בהאמ/ןודאה תא תשגופ תרדהנ הביתכב שימשימ

הלול תאמ - ילעב תא ןייזל
תמשגה לע תרפסמ הלול ...ןאכמו " ...ןיז בהוא ילעבש יתעדי ןמזמ רבכ"
הלעב לש היזטנפה

ילונו ןג הד שיפ תאמ - דנלטוקסב םילייטמ שיפו ילונ
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
יעיבר קלח
ישימח קלח
ישיש קלח
יעיבש קלח
ינימש קלח
יעישת קלח
ירישע קלח
רשע דחא קלח
רשע םינש קלח
רשע השולש קלח
רשע העברא קלח
רשע השימח קלח
רשע השיש קלח
רשע העבש קלח
תא םייסל תוחפל וא ,דנלטוקסמ רזוחל ןמזה עיגהש הטילחה ילונ םינש המכ ירחא
.םהינש לש אלפנ עסמה רופיס לכב רכזהל תונמדזהה וזו .ןורחא קרפב רופיסה

2/12/2008

איהה הנפד תאמ - תויללצ ןורטאית
ןושאר קלח
ינש קלח
הנפד לש אלפנ רופיס .תשלושמ תלוברעמל םיפחסנו עבטה קיחב ידדו ידוא ,עטנ
.איהה

רוא רחש תאמ - ןפיצרמ הזור לש ןוכמה
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
ץימחהל רוסאש רופיס .םישנ ןיב תויווחו תועיגנ לע ,ברימ לש יוסיעה גוח לע
!ןפואו םינפ םושב

יל ץע תאמ - זפ
ןושאר קלח
ינש קלח
תחוראב .תיסקסו המיהדמ הרוחב ,זפ לא בתוכה עדוותמ ל"וחל תיתצובק העיסנב
םירעובו םיקלדנ רבכ ךכ רחאו ןחלושל תחתמ םמחתהל םיניינעה םיליחתמ ברעה
.החתלמב

םתסה ןימ תאמ - הישילש
השגפש רבחו הלש רבחה םע דחי איה ,הישילש לש היווח תקלוח םתסה ןימ
טנרטניאב

ירמונ הפלא תאמ - רענהו הנוזה
חוקלהש דע הילעו וילע רבועש המ .הנוז לצא ריעצ רוחב לש רוקיב לע רופיס
.ויניינע תא םייסמ וינפלש

םיגחה ירחא תאמ - ירבעל תעסופ איה
.ןוינחב הבונג הבהא לע הפי רופיס - םישגפנ םהו ורבעל תעסופ איה

14/10/2008

הליה תאמ - םש התוא עוקתל הצור םג ינא ,הלש תחתה תא רבכ הנפת
ןגרא ,בוטה הדידי ,יקימש התנותח ינפל םימי המכ ,אוהה הלילב תרכזנ הליה
גנבגנג הרובע

ףיטח תאמ - הפוטחה
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
יעיבר קלח
םע דחי תפטחנה הלוצא תב לע רופיס .םירחא תומוקממ ,םירחא םינמזמ רופיס
החפה לש ושגליפכו ונומרהב המצע תא תאצומו החפישכ תרכמנ ,הלש תתרשמה

םדרטסמא תאמ - לכימ לש היזטנפה
ןבומכ איהו הירחא רזחמש םיהדמ ישוכ םש תשגופו קרוי-וינב תלייטמ לכימ
.ישוכ םע תויהל ,הלש תיביטמיטלואה היזטנפה תא םישגהל הצור ,תינענ

ירמונ הפלא תאמ - םיימעפ דח
רופיס לש יפוי ...גהנו תונב יתש לע רופיס

8/9/2008

יקור תאמ - יו'ג לש בערה סוכה
ןושאר קלח
ינש קלח
ישיאה רזועה ,יקור לעו תינמופמינו םיקסע תשא ,םינוילימ תשרוי ,יו'ג לע
הלש

הנדנב תאמ - םילותב
הילותב תא תדבאמה תיתד הריעצ לע רצק רופיס

JUJU תאמ - תמא תקושת
.ןנואמ ןטקה היחא תא תאצומו הירוה תיבל תצפוק האושנו תיתד השיא ,לגיס
םהיניב תמאה תקושת לש שומימ תמזוי איהו הילע ןנואמ אוה יכ הלגמ איה ךשמהב

ילונ תאמ - ןוכנ קוויש
התיבה וילא העיגמ איה דחא ברעש הדובעל שדח רבח ,באוי לע תרפסמ ילונ
.תססהמ אל רבכ איה ולש הטימה תא האור איהשכו

סינאמ לאינד תאמ - רוגסה רדחהמ גולאיד
.ץלמומו ןיינעמ - הרפוע םע תוחישל ךשמה

10/8/2008

19-ה דע - םירופיסה תשגהל עובשב הכראה הנתינו - המוציעב םירופיסה תורחת
ביגהלו אורקל ,בותכל םינמזומ םתא .שדוחל תוצחב

הירא תאמ - דרנואילו ינא ןא
ןושאר קלח
ינש קלח
השיגפו ןהכ דרנואיל לש העפוהל םדרטסמאל העיסנ לע הירא לש קילדמה ורופיס
...ןא םע

קינבשומה תאמ - םרכב
קרש דמח תומוקמ תושפחמש תוריעצ תורוחב יתש שגופ הדובע םוי ףוסב קינבשומ
...ןיעמב םיגגוח םה דחיבו םהל הארמ אוה .םיריכמ םיימוקמה

תינומלא תינולפ תאמ - רקבל אב יליג
.הלעב לש רבח ,יליג לש רוקיב לע תרפסמ תינומלא תינולפ

ןטנטק תאמ - לודגה רדנסכלא
לע הנועש שדח הלוע ,רדנסכלא תא רופיסב גוזה ץמיא ,םילייח ץומיא תרגסמב
.גוזה לש תוינימה תויזטנפה

סינאמ לאינד תאמ - הרפע םע תוחיש
ןיב גולאיד - רתאב רתויב םיקיתווה םיבתוכהמ ,סינאמ לאינד לש דחוימ רופיס
...רוגס םוקמב שגפנש גוז

27/7/2008

קיציא תאמ - היל לש תדלוהה םוי תביסמ
העתפה - תושיקנ הלילה עצמאב םואתפו תדלוה םוי תביסמ היתורבח םע תגגוח היל

המלע תאמ - יאובו ךלש יסקסהו ןשדה תחתה תא יזיזת
אל םלועלש העבשנ איהש הז ,הלש דידיל ץופקל הטילחמ איה חלצומ אל טייד ירחא
ללוכש ןמרחמ רופיס .לוהוכלאה םגו תופייעהו ,הלילה לבא .הטימל ותיא סנכית
הרידל ףתושה תא םג

ןופוצרפ תאמ - ריעב טהול יכה םוקמה
םוקמל ולש באפה תא ךופהל "וזנוג" לש םילעבל רוזעל חילצה ךיא רפסמ ןופוצרפ
ריעב טהול יכה

קיציא תאמ - היניעב ךיתח םרויש הרמא איה
תונומתב הפוצ אוה םשו ברעב ןרעל ץפק אוה

13/7/2008

טראגוב תאמ - ראונ םלזור'ג
ימלשורי באפב ברעב ליחתמש הפהפי רופיס

הוולש אל תאמ - םישפחמש םינמרח םירז
גניגודל תאצוי הוולש אל

יורטסמוד קירטפ תאמ - בבוח יאנכט
ךלוה אל הז לבא ...איה הרומתבו תיבב תוריש הרובע השעיש שארמ םכיס אוה
דיב ול השעתש ול האיצמ איה הז םוקמבו

רואזוניד תאמ - ןמז קספ
הליל לעו יתדה םייחה ךרוא ללגב הפכנה ןמזה קספ לש םיטבלה לע רפסמ יתד לעב
ץצופתהל דמוע אוה וב דחא

22/6/2008

הנירתק תאמ - ינד ידוד ןב
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
יעיבר קלח
ישימח קלח
ישיש קלח
יעיבש קלח
תא אורקל ץלמומו רופיסה לכ םכינפל ,הזה רדהנה רופיסב ןורחאה קלחה דובכל
ףוסה דעו הלחתההמ ולוכ

ירמונ הפלא תאמ - טנדוטסה תחונמ
הרידל םיפתוש לע בוט רופיס

ןליא תאמ - תילאוטריוה תבהאמה
תואיצמ תויהל תכפוה רוזמרב דחא עגרבש תילאוטריו תבהאמ לע

הירא תאמ - ךרובמה
ןלטב אל רבכ - ןושאר קלח
תונוריט - ינש קלח
ילש םיאולימה תניצק - ישילש קלח
ןהכ תרבג - יעיבר קלח
תחתפנ תלדה - ישימח קלח
תורו יתור - ישיש קלח
םירישע לש תוטירש - יעיבש קלח
רבד ףוס - ינימש קלח
ןד לע הירא לש הזה רדהנה רופיסהמ תונהל וליחתתו אסיכה לע םכל וחוורתה
.םיעוט אל םתא ,ןכ ...ב ךרובש

15/6/2008

קיציא תאמ - סנאד פאל
תדלוה םוי דובכל שדקומה ישיא דוקיר לע רופיס

םחה בוהצה תאמ - רופ לנייפ
ביבא לת יבכמ לש קחשמב - ישימח ימימ דחאב עריאש רופיס לע רתאב שדח בתוכ
.רופ לנייפה לא הכרדב

יראב תאמ - יסור ןמור
לש הגיגחב תרמגנו הפופצ הנואסב הליחתמש תליאב לוז ןולמב הקתפרה לע רופיס
העברא

ןויס תאמ - יל םג תורקל לוכי הזש יתבשח אל םלועמ
דחוימב הגירח ןימ תייזטנפ - ןמרחה ןכשה לש בלכה לע תרמושה הריעצ לע רופיס

קיציא תאמ - תילגנאב םלוה םירמוא ךיא
תוגוז ינשו דחא רבג - השימח ןיב השיגפ לע דלוקוק רופיס

3/6/2008

טראגוב תאמ - תבשה לש טבמה
םדא לע רופיס ...וילא העיגמ איה תסנכה תיבמ תאצוי איהשכ תבש םוי לכ
(!)האושנו היתד השיא ותרידב חראמה ינוליח

הלעי תאמ - תיטורא הרבעה
רדהנ יטורא רופיס .לפוטמל תיגולוכיספ ןיב םיסחי לע

ןיא ןור תאמ - דימלתו הרומ
המ יהיו הז תא ול השועש הרומה תא תותפל טילחמ םינרטסקא םידומילב דימלת
(םירבג תבהא לע רופיס)

הנור תאמ - הריד רכש
הריד רכש םולשתל תרחא תורשפא לע יטורא רופיס

18/5/2008

רוא רחש תאמ - יגוז לופיט
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
יעיבר קלח
הווש !והשמ ...טושפ םירופיסה ,רחש לצא ומכ רחש לצא

רלט ירוטס תאמ - ישמ לש תופפכ
תולימב "םיילגרה ןיב יתוא ףוחסיש ...והשמ יל רסח לבא ...רדהנ רוחב התא"
.רופיסה ליחתמ וללה תצקה הדירפ

ברימ תאמ - ילעבב המקנה
הלעב תא תספותה השיא לע - המקנה - הירא לש ןורחאה רופיסה םע בתכתמה רופיס
!רופיס לש יפוי .וב תמקונו דגובה

טראגוב תאמ - םייחל הרומ בוט הרומ
ןושאר קלח
ינש קלח
...היפ לע הרעקה תא ךופהל חילצמ אוהש דע תיטסינוכית ידי לע טחסנ הרומ
!ןמרחמ

יקינ יסקופ תאמ - םימואת לזמב
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
יעיבר קלח
תא איבהל חמש ינא הזה ןמרחמה רופיסה לש ןורחאהו יעיברה קלחה םוסרפ דובכל
.ינהת .ףוסה דעו הלחתההמ רופיסה לכ

ירמונ הפלא תאמ - ןשקא
לוחכ טרס לש טסה לע רופיס לש יפוי

ילג תאמ - הנינפ
הווחש תדחוימו תניינעמ ,הנינפ לע ,ילג לש םיכשמהב רופיס לש ןושארה וקלח
...םירבד

12/5/2008

הירא תאמ - גגה לע עובש ףוס
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
יעיבר קלח
הייח לעו הרישע תשרוי לע דחוימב הרגמ רופיס

קיציא תאמ - המאו תטהולה הנד
הנד לש אמא ךיא לעו םירבח ושענ קר הנדו אוהשכ םינושארה םימיב רכזנ קיציא
התבל הגאד

בתוכה תאמ - תוגיהנמ תנדס
.תוגיהנמ תנדס ךלהמב עריאש המ לע בתוכה לש ורופיסב ןושארה וקלח

25/4/2008

טראגוב תאמ - ישילש רופיס - הנילא לש המחלמה
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
רופיס .ןיינעמ רשק התיא רצויו הנילא תא שגופ רפסמה בושו רבע ןמז תצק דוע
!ץלמומ

.ו קיציא תאמ - ילשו לארה לש השדחה הבלכה
ןושאר קלח
ינש קלח
הרוחב ,השדח הבלכ םישגופ םה ,הנהו ולש םינויזב רפסמה תא ףתשל חיטבה לארה
.קוחר תכלל הנכומש הריעצ

םונורטסג תאמ - םייחב םעפ לש היווח
םע דחי הלש ףסונה דבעהו ותשיא םע םונורטסג לש שמוחמ שגפמ לע יודיו/היווח
םיינימ דח םיטקא ללוכ רופיסה .ריעצ גוז דוע

20/4/2008

הירא תאמ - ילש המקנה עסמ
םתיא הבכש איהש םירבגה לכב המקנ עסמב אצוי אוהו וב הדגב הירא לש ותשיא

טראגוב תאמ - ינש רופיס - הנילא לש המחלמה
ןושאר קלח
ינש קלח
רופיס .יאבצה תורישה ךלהמב המיע השיגפ םעפה ,הנילא לע רופיסה ךשמה
!ןייוצמ

רב תניע תאמ - ילרוא לש תויזטנפה
ןושאר קלח
םישגהל ץמואה תא שי הלש קר ,תוינימ תויזטנפ שי םישנה לכל ומכ ילרואל
.םירבג השולש םע לוחכ טרס םלצל היזטנפה לע רפסמ רב תניע .ןתוא

תלייא תאמ - הואנה יתריבג
ישימח קלח
.רוחבה תא תגנעמ איה וב תפסונ ךרד לע תלייא תרפסמ רופיסה לש ישימחה וקלחב

12/4/2008

רוא רחש תאמ - The power of N
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
יעיבר קלח
!!!ותוא ץימחהל רוסאש רופיס .םלועה לש ינשה דצב עסמ לע אלפנ רופיס

הירא תאמ - ןרוגב
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
םה .ונל םירפסמ אל הירוטסיהה ירפיסש המ לע הבחרה השעמל וא ,הירוטסיה תצק
...ןרוגל ולע םה תולילב לבא ,ץראה תא ונב (םיצולחה)

טראגוב תאמ - בהז לש םילשורי :תיזכרמ הנחת
רוח ךרד םשו תיזכרמה הנחתה יתורישב ןיתשהל רצענו ףייע המחלמהמ רזוח לייח
...ה תא םשל ףחודו קפאתמ אל אוהו םירבגה יתורישל תסנכנה השיא ההזמ הצצה
.םיבשוח םתאש המ קוידב ,ןכ

הכר הרחת תאמ - םייסקס םינבל
.הל השוע הז המו םייסקס םינבל תדידמ לע רתאב הכר הרחת לש ןושאר רופיס

יחימע תאמ - וסאקיפ םוריע
התלעה הנומתה .האצמנש וסאקיפ לש תרכומ אלו השדח הנומת לע םסרופ הנורחאל
.ולש רדהנ רופיס הנהו "ןוכנה" גוסהמ תובשחמ יחימעב

31/3/2008

הקימ ר"ד תאמ - םיעבראה ןודעומ
הביסמה .תורבחה תחא לש םיעברא תדלוה םוי תוגגוחה םישנ עברא לע אלפנ רופיס
...דואמ תובער םישנ עבראו ןפשח ,לוהוכלא תללוכו תבהלתשמו תכלוה

הירא תאמ - םודא םוי לכ אל
ץימחהל אל ...ותשיאו בוקעי לש המקנה תעש העיגהו בוהצ היה יברדה םעפה

טראגוב תאמ - הנילא לש המקנה עסמ
תקפסמ ...םגו רפסמה לש ונעמל תמחלנו היפהפיל הכפהו הכלהש תודלימ הדידי לע
.תחכשנ יתלב האנה ול

וק רמ תאמ - םדרטסמאב זור
ףרטצהל ותוא הנימזמש זור תא שגופ אוה םשו םדרטסמאל חרוב וק רמ הדירפ ירחא
הלש דידי םע השיגפל

ןליא תאמ - תבשה תליפת
המכ .םירחא תוארל קיספמ עגרה ותואמו םישנה תרזעב הב ןיחבמ אוה תסנכ תיבב
...ש דע וירחא תכלוה איהו ...התפמ איהש

ןיכויהי תאמ - רקבל האב ךליל
המלצמ םע התוא עיתפמ ןיכיוהיו רקבל האב ךליל

וק רמ תאמ - תורצ יסחי לוצינ ךות
ישימח קלח
הזה ןמרחמה רופיסה לש ןורחאה אלש הווקנו ישימחה וקלח

21/3/2008

הירא תאמ - קובקבה
- קוזיח תינקחש תפסותב תוגוז ינש םע היגרוא לע ןמרחמו קילדמ רופיס
הנמלאה

םיכאלמה ריעב ךאלמ תאמ - דדובב זעונ גוז
...סולפ תיגוז היווח לע םיכאלמה ריעב ךאלמ לש דחוימו "רחא" רופיס

תרכוז תאמ - תונושאר םימעפ
ישילש קלח
.םינויז ריתע רופיס ,תרכוז לש הרופיסב ישילשה וקלח

9/3/2008

לומלימש תאמ - ברימ לש תידוהה היווחה
לש הירטה ותשיא ,ברימ ,םינותחת ילבו ףופצ השקיר בכרב ךותב ,הקוחרה ודוהב
.הליחת הנווכב הברהו הרקמב טעמכ רחא רבג תעדוי רפסמה

הקימ ר"ד תאמ - יתאטח יכ יבא יל חלס
תויופצהמ תורחא תואצותל איבמ רמוכה לצא ינפשוח יודיו

תרכוז תאמ - תונושאר םימעפ
ינש קלח
קלחב התווחש תולטלטמה ןימה תויווחל ךשמה ובו תרכוז לש הרופיסב ינש קלח
ןושארה

25/2/2008

הירא תאמ - םודא בושו םודא ,םודא
.דימתמ תזעונ רפסמה לש ותשיא םעפהו תחצנמ לעופה בושו ,יברד בושו

וק רמ תאמ - תורצ יסחי לוצינ ךות
יעיבר קלח
'זאטס תמייסמ הרוביגה ובו יעיברה קלחה תא תרפסמ וק רמ דמצהמ ,רמת םעפה
...הלש דיתעה לע בושחל הליחתמו

םיכאלמה ריעב ךאלמ תאמ - ינמז בוטיק
ינש קלח
.רתויב ץלמומ - הזה רדהנה רופיסה לש ינשה וקלח

תלייא תאמ - הואנה יתרבג
ינש - יעיבר קלח
.הנוש טעמ השיגב םעפה ,תפסונ םעפ רופיסה לש יעיברה וקלח ןלהל

19/2/2008

הירא תאמ - יתשיאו הנמלאה
ייחמ הנטק הפישח םע ,רתוי בכרומ םעפה לבא ,הנמלאה רופיסל ךשמה רופיס
םגו (ןנואמ ינשה תא ספות גוזה ינבמ דחא רשאכ הרוק המ) רוביגה לש םיאושינה
דחוימב ןמרחמ רופיס .הנמלאהו ותשיא ,רפסמה לש שלושמה עוציבה לע

דהוא תאמ - העדומ
ןיממ תקפוסמ אל ךא ,רשואב האושנ 44 תב ,המסרפ איהש העדומב ליחתה הז
.הנע אוהו ...תשפחמ

תרכוז תאמ - תונושאר םימעפ
הריעצ תלייחל קינמיאולימ ןיב הריעסמ השיגפ לע

הלודגה הנירתק תאמ - ינד ידוד ןב
ישיש קלח
...גוז םע ינד ,םעפהו דחוימב ןמרחמה רופיסה לש ישיש קלח

1/2/2008

הירא תאמ - הנמלאה
תיב יניינע ינימ לכב הל רוזעל עיגמ רפסמהש הנמלא לע רופיס

םיכאלמה ריעב ךאלמ תאמ - ינמז בוטיק
ותליחתו קיתו ארוקו שדח בתוכ ידי לע בתכנש רדהנ רופיס לש ןושארה וקלח
."ןודעומה לא הסינכ רושיא"ב

וקי'צ תאמ - הנפד לש תבשה ינויז
הלש םיבהאמה לא תבש ידימ תאצויש השיאה לע דלוקוק רופיס

23/1/2008

םידק חור תאמ - םורזל הז רקיעה - ראב ודרפלא
דחוימ םישגפמ ראבל ותוא חקול בוטה ורבחש הליגרב לייח לש ורופיס

דמינג תאמ - אמא לש תורבחה
ןושאר קלח
ינש קלח
רופיסה רוביג לש ומאל תיטרפ תדלוה םוי תביסמ לע רופיסב םינושאר םיקלח ינש

םגו םג תאמ - Hooters
ינש קלח
!םיכשמה שי - םגו םג לש ןמרחמה רופיסה לש ינשה וקלח

הלודגה הנירתק תאמ - ינד ידוד ןב
ישימח קלח
,ילכימו המענ םע גגח ךיא ררבתמ הזה רופיסב םעפה ,ינד דודה ןב ירופיסמ דוע
תויחא יתש

15/1/2008

הירא תאמ - םודא בוש יברדה
םעפה םגו .רבחל רפסמה לש ותשיא ןיב תוברעתהה בושו ,יברדה עיגה בושו
רופיסה .דחוימב ןמרחמ רופיס .דיספמה לש ותשיאב הכוז רפסמהו וחצנ םימודאה
.לודגה יברדה רופיסל ךשמה אוה

םגו םג תאמ - Hooters
תצק ךוסחל ,הקירמאב ראשהל הצורה תילארשי הרוחב לע שדח רופיסב חצופ םגו םג
.םיאבה םינוכדעב םיכשמהה .Hooters תדעסמב דובעל העיגמו ףסכ

וק רמ תאמ - תלייא תא יתיארש הנושארה םעפב
.תלייא םע רשקה לע רדהנ רופיס

הלודגה הנירתק תאמ - ינד ידוד ןב
יעיבר קלח
.ינד - תינימ הניחבמ דואמ ליעפה הדוד ןב לע םירופיס תפסואו תעמוש תרפסמה
םירבג ןיב םיסחי ללוכ יחכונה קלחה

תלייא תאמ - הואנה יתרבג
יעיבר קלח
הציצמ ךרוצל יוויל תרענ ,תפסונ יהשימ האיבמ תרפסמה ובו רופיסב יעיבר קלח
.הלופכ

1/1/2008

.דחוימב תחלצומ תיחרזא הנש םלוכל היהתש .2008 תנשל ןושאר ןוכדע

הלודגה הנירתק תאמ - ינד ידוד ןב
ןושאר קלח
ינש קלח
ישילש קלח
רוזחמ תביסמ ןיעמב םידודה ינב לכ לע ללכבו ינד דודה ןב לע הרגמ רופיס
.םירבג ןיב םיסחי ללוכ רופיסה .תיתחפשמ

תובנ יש תאמ - ךלש הנוזה ינא
.הטילש לש רשק ןיעמ תויהל ךפהש רשק לע ןמרחמ רופיס

טואנורטסא תאמ - יעובשה זרכמה
ידימ .ונתשה וייח זאמו רלוד ןוילמ םייתאמב ולש פא טרטסה תא רכמ טואנורטסא
ותשיאל ךופהת ימ - תופסונ םישנו וירבח תושנ ןיב זרכמ ךרוע אוה עובש
.תיעובשה

2007 תנש - שדח המ  
2006 תנש - שדח המ  
2005 תנש - שדח המ  
2004 תנש - שדח המ  
2003 תנש - שדח המ  
2002 רבמצד שדוחב שדח המ  
2002 רבמבונ שדוחב שדח המ  
2002 רבוטקוא שדוחב שדח המ  
2002 רבמטפס שדוחב שדח המ  
2002 טסוגוא שדוחב שדח המ  
2002 ילוי שדוחב שדח המ  
2002 ינוי שדוחב שדח המ  
2002 יאמ שדוחב שדח המ  
2002 לירפא שדוחב שדח המ  
2002 ץרמ שדוחב שדח המ  
2002 ראורבפ שדוחב שדח המ  
2002 ראוני שדוחב שדח המ  
2001 רבמצד שדוחב שדח המ  
2001 רבמבונ שדוחב שדח המ  
2001 רבוטקוא שדוחב שדח המ  
2001 רבמטפס שדוחב שדח המ  
2001 טסוגוא שדוחב שדח המ  
2001 ילוי שדוחב שדח המ  
2001 ינוי שדוחב שדח המ  
2001 יאמ שדוחב שדח המ  
2001 לירפא שדוחב שדח המ  
2001 ץרמ שדוחב שדח המ  
2001 ראורבפ שדוחב שדח המ  
2001 ראוני שדוחב שדח המ  
2000 רבמצד שדוחב שדח המ  
2000 רבמבונ שדוחב שדח המ  
2000 רבוטקוא שדוחב שדח המ  
2000 רבמטפס שדוחב שדח המ  
2000 טסוגוא שדוחב שדח המ  
2000 ילוי שדוחב שדח המ  
2000 ינוי שדוחב שדח המ  
2000 יאמ שדוחב שדח המ  
2000 לירפא שדוחב שדח המ  
2000 ץרמ שדוחב שדח המ  
2000 ראורבפ שדוחב שדח המ  
2000 ראוני שדוחב שדח המ  
1999 רבמצד שדוחב שדח המ  
1999 רבמבונ שדוחב שדח המ  
1999 רבוטקוא שדוחב שדח המ  
1999 רבמטפס שדוחב שדח המ  
1999 טסוגוא שדוחב שדח המ  
1999 ילוי - יאמ םישדוחב שדח המ  
1999 לירפא ץרמ םישדוחב שדח המ  
1999 ראורבפ שדוחב שדח המ  
1999 ראוני שדוחב שדח המ  
1998 רבמצד שדוחב שדח המ  
רבמבונ שדוחב שדח המ  
רבוטקוא שדוחב שדח המ  
רבמטפס שדוחב שדח המ  
טסוגוא שדוחב שדח המ  

רוביצ יסחי    רוביצ יסחי דרשמ    צ"חי    טנרטניאב רוביצ יסחי   
ןטילקת    םירתא םודיק    תותלד    םירתא ןוסחא