ןושאר קלח - םירוסא םיקחשמ

תזטנפמ :תאמ


זאו םוקל התסינ איה .רבד הרכז אל איהו ךושח היה רדחה ,היניע תא החקפ לכימ
התייה איהו באכ השאר .םוקל הנממ וענמש ,הידי יקרפ לע םילבחה תא השיגרה
.תשטשוטמ

ךיא ,הנטק הבלכ ונ" .קומע לוק עתפל עמשנ ",הררועתה הבלכהש האור ינא"
"?סרתמה לש ינשה דצב תויהל השגרהה

.הנממ תאז ענמ היפ לע הקזוחב רושקה ףיעצה לבא ,קועצל התסינ לכימ

קיזחה ודיב .תוסוכמ וינפש קצומ רבג .הילא תברקתמ תומד התאר איה
קחשל םיסנמשכ הרוק המ יארת תא ,תכלכולמ הנוז ,חקל ךתוא דמלא וישכע".טוש
".ןוכנ אלה םדאב

אוה המ תוארל הלכי אל לכימ ,הילא ברקתה שיאה .הפוג לכב דוערל הלחה לכימ
.לבסנ יתלב היה באכה ,היכרי לע תחנ טושהו הדח הקירש העמשנ .השוע קוידב
.ןופלעל הבורק התיה ליכמ ,הנבשיו היכרי לע ףילצהל ךישמה טושה

.ירמגל ךושח תעכ היה רדחה ,רבד העמש וא התאר אל לכימ .קספ לכה עתפל

םיבשוח םלוכ ,ןיינעתמ וניא שיאו תא ןכיה עדוי וניא שיא ,יתבלכ וישכעמ תא"
ךל יאדכ אל ,הגרדהב ךתוא ררחשא טעמ דוע .תלבגומ יתלב הפוקתל ל"וחל תעסנש
".דבכ היהי שנועהו ךרד ךל ןיא ,חורבל תוסנל

.תוכבל הלחה לכימ

אל תא .הבלכ ,יהמ תונתייצ ידמלת תא" .םודאה הנבשיבש עגפו ףילצה בוש טושה
"?רורב הז ,וילע יתיוויצ אלש רבד השוע

.השארב הנהנהו הררב הל ןיאש הניבה לכימ

".רזוח ףיעצה תרחא ,ותוא םותסל ךל יאדכ ,ךיפ תא ררחשא תעכ"

"...התא ימ" .הלקהב הכורא המישנ המשנ איהו לכימ לש היפ תא ררחש רבגה

ילא הינפ לכ וישכעמ .תתייצמו הנוע תאו תולאשה תא לאוש ינא ,הבלכ טקש"
"?רורב הז - ינודא ראותב הוולת

.הבישה ",ינודא רורב" :תייצל הל יאדכ הניבה לכימ

.שיאה רמא ",הבלכ הפי"

תואצות וירחא רורגי תויצ יאל ןויסינ לכ ,ירכז ,ךידי תא ררחשא וישכע"
".םאתהב

.לכימ הרמא ",ינודא הדות"

.ןוצר תועיבשב ןודאה רמא ",רהמ תדמול תא ,הבלכ הפי"

.םדה תמירז תא םהילא הריזחמ ןתוא תא הפשפש לכימו הידי תא רררחיש ןודאה

.ןודאה דקפ "הבלכ עברא לע"

.לכימ הרמא "?החילס"

לאש "?קיפסמ רורב יתייה אל םאה" .תונבלה הידשב עגפו ריוואב ףילצה טושה
.תינשב ףילצהו ןודאה

התעתפהו התשובל .עברא לע הערכו לכימ הבישה ",החילס ,רורב תייה ינודא ןכ"
ןיטולחל הנוש ןפואב ביגה הלש ףוגה הרקש המ לע םעוז החומ דועב יכ לכימ השח
.בטרתמ סוכה דועב חפנתה הלש ןגדגדהו השענל

.ןודאה רמא "..הרוקש הממ תינהנ הבלכה יכ האור ינא"

םצעב המ ןיבהלו החומב רזחשל התסינ איה ,רבד הרמא אלו השאר תא הניכרה לכימ
.בר ןמזל הנודאל תויהל דמוע הארנכש ,הזה שיאלו הזה םוקמל התוא איבה

* * * * *

התייה דימת ,וזכש היצאוטיסב ןכ ינפל הדמע אל םלועמ .טלחומ שואיי השח לכימ
הטילשב דימת ,םינינעב דימת ,קט ייה תרבחב ריכב דיקפת ,28 תב .הטילשב
.התביבס לעו הייח לע תטלחומ

ןורכיזה לבא הזה םוקמל העיגה דציכו הדיל דמועה שיאה ימ ןיבהל התסינ איה
איה דועב הלוק התתשו דרשמב דבל הבשיש תעב ,ברעה תועשב ישילש םויב עטקנ הלש
..הדובעב תרעוב היעב רותפל הסנמ

,רהמ ךכ לכ אל ?בוטר ךלש סוכה ,הבלכ המ זא":היפערשמ התוא ריעה קומעה לוקה
"..ךמצע תא חיכוהל יכרטצת תוניהל ילכותש ינפל

תרדחה אל דועש ןיבמ ינא" .טושה תפילצ תא השיגרה דימו םמורתהל התסינ לכימ
ךשומ אוהשכ תוילטורבב התוא םירה ןודאה ".הפ הרוק תמאב המ ןטקה ךחומל
.דומעל התוא לבוכ אוהשכ הידי תא רשקו וסיכב ויהש םיקיזא חקל אוה ,היתורעשב

תא הפקישש הלודג הארמ לומ תדמוע איהש התאר לכימו רואה תא קילדה אוה
הפוגשכ הטמל תטשפתמ תוביטרה תא השח בוש איה התשובל .המוריעה התאובב
.שארה םע וק רשייל ברסמ ינדגובה

".קפס ןיא ,החפשל םלשומ ףוג" :ןוצר תועיבשב ושאר דינה ןודאה

לש םינפ ,תואנ ויה הינפ לבא ןושאר טבמב הטלבתה אלש הרוחב התייה לכימ
םא םיפי ויה הידש ,תוכורא ויה הילגר ךא ההובג התייה אל איה ".הבוט הדלי"
ךא אלמ הפיט :הפוגב רתויב הפיה קלחה קפס אלל היה ןבשיהו ,דאמ םילודג אל יכ
..ריזנ לש ושארב המיז תובשחמ ררועמש הזכ ,םימלשומ םירומיק לעב קצומ

יל חיכוהל םיכרד לעו שדחה ךדיקפת לע בושחל ןמז קיפסמ ךל היהי ,ךלוה ינא"
".יתחפש תויהל היואר תא יכ

.אצי ןודאה

טבמא רדחו עוקש יזוק´ג ובש לודג רדחב תאצמנ איהש התארו ביבס הלכתסה לכימ
התייה ריקה לש ןוילעה הצקבו םיגרוסמ ויה תונולחה .ךומנ ריק י"ע דרפומה
.ללכושמ םגדמ הנטק המלצמ

שוגירה תא השח בושו - הפושח ,תלפשומ ,המוריע ,יארב התומדב הלכתסה לכימ
.הל הרוק הזש הנימאה אל איה ,סוכב תטשפתמה תוחלה תאו הנטבב הלוע

הניבה דאמ רהמו טלמיהל לכות הבש ךרד ,הפרות תודוקנ היניעב השפיח לכימ
.וזכ ןיאש

.המדרנ לכימו ופלח תועשה

.ןודאה דמע חתפב ,הררועתה לכימו תלדה החתפנ עתפל

"!החפש ימוק"

וישכע קר ,הדות תרכהב הכייח לכימ ,היקיזאמ התוא ררחש ןודאה .המק לכימ
.תובאוכ הידי המכ דע הניבה

,ינוויכל תלחוז תא ,עברא לע דימ תדרוי תא ,סנכנ ינאש םעפ לכב ,וישכעמ"
.הווצמ ןוטב ןודאה רמא "?רורב ,ינפל יולג ךנבשיש ךכ תבבותסמו ידי תא תקשנמ

תשתומ התייה איה ,הרירב לכ הל ןיאש הניבמ איהשכ ,לכימ הרמא ",ינודא רורב"
.הינזואב תודהדהמ דוע טושה תופילצשכ בוט ןויער ומכ הארנ אל דגנתהלו הבערו

.ןודאה רמא ".הז תא השוע תא ךיא הארנ אוב"

.ורבעל המדקתהו עברא לע תונססהב הדרי לכימ

.רמא אוה ,"רתוי ריהמ היהי הז דיתעב"

.ורבעל הנפומ הנבשישכ הבבותסה זאו הל הקשנו ודי תא החקל איה

".הפצרה לע ךשאר תא יחינת וישכע" ,ןודאה רמא ",הבלכ הפי"

.הלעמ יפלכ רקדזה הנבשיו וירבדכ התשע לכימ

(?הקושתמ ?דחפמ) ,הדערנ לכימו היופצ יתלב תונידעב הנבשי תא ףטיל ןודאה
לכימ ךא ,באכ הז ,קודה הנבשי רוחל תויביסרגאב תרדוח עבצאב השח איה עתפל
.היתפש הקשחו קותשל הל יאדכש העדי

הממ גנעמ רתוי דוע תויהל ךלוה הז",ןודאה רמא ",אלפנ ,ןאכ יל שי הלותב"
."הליחתכלמ יתבשחש

.רדחה הצקב הדמעש הפס לע בשייתהו התוא בזע ןודאה

.ורבעל הלחז לכימו ,דקפ אוה ",הבלכ ילא"

.טלחומ הנבה רסוחב וילע הלכתסה לכימ .רמא אוה ",ןיתשהל ךירצ ינא"

תתל ובוטב ליאומ ךנודאש המ תא יתשו ןסכורה תא יחתפ ,ךתומכש תמטמוטמ הבלכ"
".ךל

ונסכור תא החתפ איה .התוא הריעה טושה תפילצ ךא ,המוקמ לע האפק לכימ
.האנ לדוגב היה יופר בצמב םגש ורבא תא האיצוהו תודעור םיידיב

.הניחתב וילע הלכתסה איה

סינכהו ןיזה תא ןוויכ אוה ",הנודא ימימ תא התוש החפש ,הבלכ ךל רוזעי אל"
.ריהזה אוה "הפיט ףא ששקפתת אלשו" היפל ותוא

םינואה רסוח תשוחת םצע לבא ,ארונ היה םעטה ,היפב ןתש לש םרזב השח לכימ
..טלשינ יתלב שוגיר ותואל הל המרג

לכבו תניוצמ החפש ייהת תא ,ארונ אל הז - האור תא" ,ןודאה רמא ".הפי"
"..הרירב ךל ןיא ,הרקמ

התסינ איה .לפרועמ ןורכיזכ םואתפ וארנ םימדוקה הייח .השאר תא הניכרה לכימ
אל טושפו הנווכהו תוארוה תלבקל הידבוע םירחשמ וחתיפבש הדרשמ תא ןיימדל
.החילצה

",תוקנתהל הצור ךלש ןודאה תעכ"

.יזוק´גה ןוויכל הבבותסה לכימ

".ילש ןיזה תא בטיה יקנת תעכ" ,ןודאה קחצ ", אל"

היתורעשב זחא ןודאה .העגמל חופתל לחהש ןיזה תא קקלל הלחהו הפפוכתה לכימ
.וכרוא לכל ןיזה תא סינכהו

טעמכ לומלימב רמא אוה ",הנתשי הז םג ,ארונ אל ,ןויסינ המ עדוי ימ ךל ןיא"
.ומצעל

טושפ אוה ,הציצמ התיה אל וז .םושנל שממ התשקתה לכימ .קנע תעכ היה ןיזה
אלמתהל ךישמהש ינדגוב סוכ ותוא טעמל ,תנבואמ איהשכ ,הפה תא הל ןייז
.םילזונב

",ילש ךיפשה תא תותשל היואר אל דוע תא":רמוא אוהשכ קיספה ןודאה עתפל
.הפצרל הלפנ לכימ תימואתפה העונתהמ

יחכשת לא - ןנואל ךל רוסא לבא ,ירמגל תמחוימ תאש האור ינא ,תעכ ךלוה ינא"
".ישנעית תוארוההמ יגרחת םאו ,ךלש העונת לכ האור המלצמה

תיאשר תא ,לכוא םע שגמ ךל איבא דימ " ,ףיסוהו תלדה ןוויכל ךלה ןודאה
ןכמ רחאל ,הבכי ישארה רואהש דע עברא לע הפצרה לע ידמעת תא ןכמ רחאל .לוכאל
תא גנעל תירוקמ ךרד לע יבשחת עברא לע ייהתש ןמזב .ןושיל תכלל תיאשר תא
".ךנודא

..המלצמהו איה קר ,דבל הראשנ לכימו ,הקרטנ תלדה


רופיסה ךשמהל שקה

יכות סקדניא תורכמתה תוינחור ףסכ