אמא לש ףושחמה

רודיל :תאמ


.ל"וחב היה אבא

.תונוז םש ןייזמ אוהש ישיא ןפואב עדוי ינאו ל"וחב אוה ןמזהמ יצח

ךלנש עיצה ברעבו ןודנולב םייעובש לש לויטל יתוא חקל אוה יתסייגתהש ינפל
.דועו תונפשח ןודעומל דחיב

תונוז ןייזל היעב יל ןיא םגו תונפשח עפומל תכלל היעב יל שיש אל .יתבריס
.ארונ יתוא ךיבמ הז .ילש אבא םע הז תא תושעל הצור אל ינא לבא ,ףסכב

םעפ .הל ןמאנ יכה אל אוהש תעדוי איהש בשוח ינא לבא ,אמאל הז לע יתרפיס אל
.ולש תונוזה לע והשמ וב החיטה איהו םיבר םתוא יתעמש וליפא

יתרזחש הליל ותוא דע אל תוחפל ,ולאכש םיימיטניא םיטרפ עדוי אל ינא אמא לע
ןנכתמ ינא המ הלאש ,לוכאל והשמ יל הניכה אמא .בער ,ףייע יתייה .אבצהמ
ריאשתו אצתש רדסב הז םא הלאש איה .תוינכות םוש יתננכת אלש הל יתרמאו תושעל
.דבל יתוא

,לענתשו הלבתש הל יתרמא .ולאכ םירבד יתוא תלאוש איה יתממ .יתוא עיתפה הז
.ןושיל ךלוה ינא יכ

.הפי השבלתה איה ,חלקתהל יתסנכנ ינאש ןמזבו ינפל תחלקמה תא הספת איה

איהש אמא לע דיגהל רשפאש המכ דע ,תיסקס וליפאו הפי השיא איה ילש אמא
ןוכמב ןמאתהל תבהוא איה .תובוטח םיילגר ,לודג הזח ,תופי םינפ הל שי .תיסקס
תיארנ ךלש אמאש דמחנ יד הז .דואמ האנ הרזג לע תרמוש איה 44 ליגב םגו רשוכ
.המ עדוי אל ינא ומכ תוארנ ךלש םירבחה לש תוהמאה לכש העשב הככ

וליפא .הארמה לע הל יתאמחה ,תבגמ ףוטע אמא לומ יתדמעו תחלקמהמ יתאצי
יתייה ,ךלש ןבה יתייה אל םא" ינפשוחו קומע הלש ףושחמהש הל יתרמאו יתקחצ
."וכותל ץיצהל םלש ברע הסנמ

.האציו חצמה לע הקישנ יל הנתנ ,תצק הקחצ איה

לבא ,דמע םנמא ילש ןיזה .התיא ןנואל ידכ היזטנפ וזיא יתשפיחו הטימב יתבכש
,ךכ יתמדרנש הארנכ ,ארונ ףייע יתייהש ןוויכמו דחוימב ןמרוחמ יתייה אל
.ןנואל ילבו םורע

לע תפפוטמ ילש אמא תא יתעמש .יתררועתה .תוחפ ילוא ,ךרעב םייתעש ירחא
ידימ תמדקומ העש התייה ררועמה ןועשה יפל .תלדה תא הירחא תלעונו הלש םיבקעה
.יוליבמ רוזחל ידכמ

לש בלושמ חירב אלמתהש רדחל ילא הסנכנ איה יכ ידימ רתוי רהרהל יתקפסה אל
.לוהוכלא םע םשוב

.רע ינא יכ הארמ ,הל יתרמא "ייה"

.הטימב ידיל הבשייתהו הרמא "ייה"

."םדקומ תרזח"

"ןכ"

"?דמחנ היה אל"

לבא ,והשמ דוע דיגהל התצר איהש בשוח ינא .הבישה "הצממ לבא ,דמחנ היה"
.תולק לגרה תא יל הפטיל ,הקתש

"?תשגפנ ימ םע"

תצק איה ,רבגו ךלה לגרב ףוטילה .התנע "בושח אל ,טוידיא והשימ םע םתס"
.ךיבמ תצק היה הז .ךריה לא ,הטמל התלע

.קוחצב יתלאש "?ףושחמה ךותל ךל ץיצה אוה זא"

."טוידיא אוהש ךל יתרמא ,אל" ,לק ךויח םע השאר תא הדינה איה

"?רחא והשימו"

"?המ רחא והשימ"

"?ךל ץיצה רחא והשימ"

הצור התא ילוא" ,הפיסוה הנטק תוהש ירחאו "?הא ,זובזב םתס" ,הרמא "אל"
"?יל ץיצהל

.בושחל ילבמ יתינע "ןכ"

.הלש םילודגה םיידשה ןיבש ץירחה רבע לא יתלכתסה ינאו םינפל הנחג איה זאו

.יתרמא "בוט ךכ לכ האור אל ינא ,ךשוח תצק"

הנחג בוש הקד ירחא .עגרל ונינש תא הרוונסש האירקה תרונמ תא הקילדה אמא
"?וישכעו" ילומ

."הצצה קר וזש לבח .הפי הזחמ" .טלחהב ןכ .ישארב יתנהנה

טאל טאלו ,הרמא "...הצור תמאב התא םא" .עגרל םייניעב יל הלכתסה איה
ףושחמה ךותמ הפלשו םייפתכה לא הדיצה הצלוחה תויפתכ תא הטיסה יטיא ךוליהב
.דש דוע ךכ רחא דימו ,דש

.תורוקז תולודג תומטפה םע ולאכ םינבל ,םיפיו םילודג ויה םה .וואוו

ש ה ת א י ל ה א ר מ א מ א :ותוא יתרגסו המהדת בורמ הפה תא יתחתפ
!!!ה ל ש ם י י ד

.דחא דש יתספתו םינפל די יתחלששכ יתבשח אל וליפא

לא יתרבעו ותוא יתשל ,ותוא יתששימ .ףיכ ךכ לכ ,עגמל םיענו ךר היה אוה
.היה הז םוסק עגר הזיא .ילש אמאל שי םיאלפומ םיציצ הזיא .םואתה ויחא

.האלמ הפקיז ידכל רקדזהו ךלה ילש ןיזה

ילא רתוי תצק הזז אמא לבא ,אל וא תנווכמ העונת התייה וז םא עדוי אל ינא
דמע אוה .הלגנ ילש ןיזהו הדיצה ולוכ זז וב יתיסכתהש ןידסהו יתזז ילוא ינאו
.וילע הלכתסה אמא םג ,וילע יתלכתסה ינא .קזח

הדיצה הכימשה תא דימ הפדה אמא לבא ,ריתסהל ,ימצע תא תוסכל ןידסה תא יתספת
,םינטק םיפוטיל ,תוכר תועיגנ .ץצופתהל דמעש ןיזה לש וכרואל הקילחה הדיבו
.ירמגל ןפרחתהל יל ומרגש ולאכ ,םיררועמ

יתכלה םג .תועיבקב טעמכ ןתיא יתניידזהש תועובק תורבח יתש רבעב יל ויה
אל םעפ ףא תחא ףא לבא ,ףסכ תרומת תויסור יתנייז םשו יוסיע ןוכמל םיימעפ
םע תצק ,עבצאה תוירכ םע וילע הקילחה איה .תאזכ תנמרחמ הרוצב ןיזב יל העגנ
.םיציבה תא הפטיל תונטק תועונתבו הטמל הדריו הלעמל התלע ,םיינרופיצה

יתייה רבכ ינא לבא ,םוקל הנווכתהש הארנ וליפאו ותוא הבזע איה דחא עגרל
ןטק ךויח םע איהו ילש ןיזה לא התוא יתרזחהו דיה תא הל יתספת .תונמרח םולה
.ותוא הפטע

םישוכ לש הזכ אל .דואמ לודג אוה יסחי ןפואבש בשוח ינא .לודג ןיז יל שי
ןיב לודג יכה יתייה ,תואוושה ונישעשכ שולש םייתנש ינפל לבא ,םילוחכ םיטרסמ
.ה'רבחה

ינא .םייניעב יל תלכתסמ איהשכ תויטיאב יל הננואו היתועבצאב ותוא הפטע אמא
איה ילוא ,ידימ הרוכיש התייה איה ילוא ,עגרה ותואב הבשח איה המ לע עדוי אל
.רדהנ הז תא התשעו דיב יל התשע איה תינמרח אלא רבד םוש לע הבשח אל ,ינומכ
השוע איהש ןמזב ןהמ תונהיל ,םיציצה תא הל סופתל ,םינפל די בוש יתחלש ינא
.דחיב

הדיב .דיב תושעל העדי אמאש קפס ןיא .בצקה תא הריבגה םגו םיידי הפילחה איה
הנטק העיגנ עבצאה םע הפיסוה םעפ ידימ םתוא הפטיל ,םיציבה תא הנפח הינשה
.תומדא ילע ןדע ןג .ימימש גנוע .ןיזה סיסבב

דוע החקל איה .הז תא השיגרה איה םגש הארנכ .רמוג טעמ דוע ינאש יתשגרה
לא הלש ןושלה תא הדימצה ךכ רחא דימו ילש ןיזה לע הפשנ ,םינפל הנכרו המזוי
.ןיזב ילצא שיגר יכה םוקמל ,הפיכה שארל תחתמ

איה .יל הצצמ אל איה .ילש ןיזה לע אמא לש הבוטרהו המחה ןושלה תא יתשגרה
.ירמגל םטמטמ ,םישוח ףירטמ .הבר תונידעב הצקה תא הקקיל קר

םינפה לכ תא הסכמ ,םילודג םיחטמב ץירפשהל יתלחתה דימו יתחנג "רמוג ינא"
.ךימסו םח ךיפשב אמא לש

רתויב הקזחהו הכוראה המזגרואה ףוס דע ןיזה הצק תא יל הקקיל דוע איה
.ןזואל ןזואמ בחר ךויחב הינפ תא המירה זא קר ,ידואמ יתעדיש

.ןיטולחל תרתוימ הלאש הלאש "?בוט היה"

לע חנומש טלאוט ריינ לילג התאר ,םידדצל הטיבה איהו יתחנאנ "ןןןןןכ"
םיידיה תא ,ךיפשה תואלמ םינפה תא המצעל בגנל ידכ ותוא תחקלו המק ,ןחלושה
.ילש ןיזה תא םגו

.רואה תא הרגס "דמח בוט הליל"

יל התשע אמא .ןאכ הרק המ ןיבהל הסנמ ,דצה לע יתכפהתה ינאו רדחהמ האצי איה
.ןיזה תא יל הקקיל אמא !דיב

.תרחא םעפב הז לע לבא ,הנורחאה םעפה התייה אל וז

* * * * *

רופיסל בגה

רופיסל תובוגת האררוביצ יסחי
6 םירושיק | 5 םירושיק | 4 םירושיק | 3 םירושיק | 2 םירושיק | 1 םירושיק