תובישיה רדחב הלייא

םוחנ :תאמ
nachum.takum@gmail.com


,תויטיאב ותוא רקוס ,םהמ דחא לע רצענ ,וינפלש םידומעה טקלב ףדפדמ לאגי
הז המ עדוי אל דחא ףא .ןחלושה לע ךופה ותוא חינמו רורב אל והשמ למלממ
.ןויעב אורקל רצענ בושו ףד ירחא ףד ריבעמו ךישממ אוה .רמוא

.סועכ טבמ הלייאב ץעונו םק ,ןחלושה לע תוריינה תליבח תא חינמ אוה עתפל
ויפ .הרבחה תלהנהב םירבחה לכ ,םהיתואסיכ לע םיצווכתמ ןמעו תוצווכתמ ויניע
- טקשב ןנסמ אוה תאז םוקמב ךא ,הגאש עמשנ טעמ דועש המדנו עגרל חתפנ
."תובישיה רדחל ,הלייא"

הרורב תועמשמה .ריוואה תא ךתוחו ךומסה רדחב לצלצמ ןופלט ,ררתשמ טקש
.םלוכו תנבומו

,םדאה חוכ תלהנמ ,תידוהיל הלש תומישרה רסלק תא הריבעמ ,המוקממ המק הלייא
.התכילהב התוא םיוולמ ונלוכ .ןכרומ שארבו תויטיאב רדחהמ תאצויו

.םימק ונלוכ .ןחלושה לע חפוטו לאגי זירכמ "הרמגנ הבישיה"

הל הריבעמש הלבקה תריכזמ ,ילריש םע תשחלתמ הלייא תא האור ,הצוחה רהממ ינא
.חתפמ

ידבועמ דחא לכ טעמכ .רואה תוריהמב הטשפתה העומשה .םש דבל אל רבכ ינא
תובישיה רדח לש ההכה ןולחה לא ץיצהל ,האובמה לא עיגהל הביס אצומ הרבחה
לע ןתוא החינמו הדיפקב ןתוא תלפקמ ,היסנכמ תא תויטיאב תטשופ הלייאב תופצלו
הדירומ .םייניע דואמ הברהל הפושח איהש תעדוי ,רוחאל הטיבמ אל איה .אסיכה
םתוא החינמ ,םשל תויטיאב תכלוה תאצומשכ .םתוא חינהל םוקמ תשפחמו היפקשמ תא
.הינותחת תא תלשלשמ תיטיא העינכב טא טא .ינושארה םוקמה לא תרזוחו תונידעב

ימצע תא יתאצמ םעפ אל .תובע םייכרי םג .הלייאל יסיסעו לודג תחת הל שי
.ןנואמו ןשדה הפוג לע הזוה

ןורחא טבמ םינתונש ינפל אל ,רזפתהל םירהממ םלוכו והשימ שחול "עיגמ לאגי"
הידי תחתומ ,ןחלושה לע לודגה הפוג גלפ תא הביכשמו הילגר תא תקשפמה הלייאב
.םינפל

הז ינא ,ילש הקוחר הבורק איה .ילריש םע שחלתמו הובגה הדמעל לעמ ןחוג ינא
,הרבחב דואמ ריכב ינא הזמ ץוח .התיא טפטפל הביס יל שי ןאכל התוא יתאבהש
.סוב גיבהמ דחפל רומא אל ינא

תלדה .סנכנו הבורקה העשב תוחיש ריבעת אלש ילרישל םעור .עיפומ לודגה שיאה
.המצעמ תרגסנ

.רבדמו וינתומ לע וידי חינמ ,הלייא לעמ ותוא האורו םייניע םירמ ינא

הדירומו ,תפקדזמ הלייא לבא ,םש רמאנ המ עומשל ןתינ אל .םוטאו רוגס רדחה
הכילשמ םגו תוריהמב תאז השוע איה םעפה .הייזחה תא םג הירחאו הצלוחה תא םג
.הלוכ המורע ןחלושה לע תבכשנ בוש .הדיצה םידגבה יקלח תא

השענב חתמב םיהוב שממ אלא ,םיציצמ אל רבכ ,שחלתהל םיקיספמ ינאו ילריש
.תובישיה רדח ךותב

.ינא םג .תודבכב תמשנתמ איה

*

.ךשמהל הנתמהב תואירהמ ריוואה תא ינממ תואיצומש ולאכ תולחתה לע תמ ינא
הלייא .ןיוצמ לעופ הז ילע לבא ,םיארוקה לע דבוע הז המכ דע עדוי אל ינא
תוקשופמ הילגר ,הדלוויה םויבכ המורע ,תובישיה רדחב ןחלושה לע החורמ
.הילעמ דמוע ,חריק ןמש םג אוה ינוימדבש ןסעכהו לודגה סובה ,לאגי .החוורל

ךרד השענה לע םילכתסמ ילריש םשב הריכזמו רפסמה ,לאיצנטופ םע םיפוצ ינש
.והשמ הרקיו עגר דוע .ןולחה

.שארב יל תטרסומ טעמכ וזה הניצסה

המורע השיא .המוד "טעמכ" היצאוטיסב תחא םעפמ רתוי יתדמע ןורחאה רושעב
...ל המישנ תרסח הפצמו םיילגר תקשופמ ,הפצר לע ,הטימ לע ,ןחלוש לע החורמ
.אוביש והשמל

.הרשב תא הדיערמ ,הלש ןבשיה לע תתחונו לע לא תפנומה די וז ללכ ךרדב
ןיב תרצענו תחתה לא הכישממ ,בגה ךרואל התוא תפטלמו תחלשנ דיה םימעפל
.ימצע ןיבל יניב הז ארוק ינא ךכ ,עונמ םוח תקדוב ,םיילגרה

.בוטר היה אל קשופמה סוכה םעפ יאש רכוז אל ינא ,בגא ךרד

.םיטושבו םיטבחמב וליפאו ,לקמב ,הרוגחב יתשמתשהש םימעפ םג ויה

,הפ "איה" הנה .שדחמ םעפ לכב וזה הניצסהמ שגרתמ ינא תירופיס אלה תואיצמב
םנמא איה ,באכי המכ ,באכי הז םא תעדוי אל דוע ,ייתומחג לכל הנכומ ,יל הכחמ
.הטילש אלל דעור הפוג ,תאז לכבו ילע תכמוס

תעקובש תינונמש הפיט תולגל יתעתפוה ,יתעגנ אל ,יתלכתסהו יתערכ תחא םעפ
ךרואל הכרדב הכישממ חטבל התייה ,ךכ לכ טוהל יתייה אלמלא .םייתפשה ךותמ
.םייכריה

ךשמהש ימצעל בשוח ,ןקתמו האיגש וזיא אצומ .ליעל טסקטה תא בוש ארוק ינא
םיארוק הריכזמל דימת .הח .הריכזמה ,ילריש לש טבמה תדוקנ ךרד אובי רופיסה
...והשמל בל םישת וז ילריש זא .רורב ,םילודג םיציצ הל שי םג דימת .ילריש
עגרה תא תצק דוע ךושמת ,המהמתת

*

הטילבה םע תוחופת ולש םייסנכמה .הזל בל םישל אלש רשפא יא .םוחנל ול דמוע
םעפ לכב ,ןכש המ .תעדוי אל רבכ ינא םויה ,דומח אוהש יתבשח םעפ .היופצ הכה
הב סינכהל םגו תובושת המכ הל תתל ידכ תובישיה רדחל יהשימ סינכמ לאגיש
,יבא םולש המ יתוא לאוש ,יתיא רבדל ליחתמ ,םואתפ עיפומ אוה ,היצביטומ
השיא תוארל הצורש בולע ןציצמ לכה ךסב אוה .ול תפכאש וליאכ .םידליה ,ילעב
.לאגימ חקל תפטוחש המורע

םוקמ הזש תורמלש רמא ןכל םדוק דוע .ןאכל יתוא איבהש הז אוהש רמאי ותוכזל
רקיעה ,יל עירפה אל שממ הז .הטוס תצקו עגושמ תצק תיבה לעב ,וב דובעל בוט
םיספתנש רירה יאלמ םיטבמל הליגר ינא הזמ ץוחו הדובע אוצמלו תיבהמ תאצל היה
.ולש תא ינממ ךסח אל םוחנ םג .ילש הזחל

קר .התובידנב יתוא העיתפה עיצהש תרוכשמהו ,לאגי הלחתהב דומח הארנ אקווד
קלח הז" .אסיכה לע דוערל יתלחתה היצביטומהו תובושתה תטיש תא ריכזהשכ
דימתו דבע דימת הז" .בחר ךויחב ואסיכ לע רוחאל ןעשנו זא רמא ,"הליבחהמ
".טיא ביל וא טיא קייט .בהוא ינא הככו דבוע

.יתחקל

הרבחה תודבועב יתיפצ ,תובישיה רדח לש ןולחה הירוחאמש הלבקה תדמעב ימוקממ
,תיזזתב תובבותסמ ויה םיכורא םישדוח ךשמב ךכ רחא .היצביטומו תובושת תולבקמ
.לודגה סובה לש ונוצר תא עיבשהל ,רקיעהו םידעיה לכב דומעל תולדתשמ

.דבע הז ילע םג

.הלייא לש הירוחא לע תחאב התוא דירומו הלעמל הלודגה ודי תא ףינמ לאגי
- די שגפמה תא תעמוש ינא ,ההכהו םוטאה ןולחה תורמלו הכמהמ עזעדזמ הפוג
שחלב ויתפש ןיבמ והשמ ןנסמ אוה .םימודאה דיה ינמיס תא ההזמ םג ינא .קיסוט
.ינשה ןבשיה לע םעפה ,ודי תא תפסונ םעפ תיחנמו דיחפמ

תדמוע וא תיל"כנמס איה םא יתנבה אל דוע .הרבחב דואמ הריכב איה הלייא
תוברוקמהמ תחאל תבשחנ םגו הריכב איהש תעדוי ינא לבא ,תיל"כנמס תויהל
םא םג ,הקיפד ילב ,ןומיז ילב ולש רדחל וילא סנכיהל לשמל הלוכי איה .לאגיל
.הלש תא תפטוח ,םש איה וישכע ,הנהו הבישי עצמאב אוה

ןיא רבכ וישכעש הלייאבו לאגיב םיציצמ ,אובמה ךרד םואתפ םירבוע םישנא הברה
הל שיגאש תירכה ילב אל ,תובורקה תועשב תבשל דואמ השק הל היהיש קפס יל
.אצתשכ

.םש השענב ההובו דמוע תופטעמ איבהו םואתפ עיגהש חילשה

וליפא .הזמ הנהנ אוה .תודבכו תויטיא ויתומישנ .ומוקממ זז אל אוה ...םוחנו
.ריתסמ אל

*

ירה .הלייא לש טבמה תדוקנ תא רופיסל וישכע סינכהל התפתמו טעמכ עגרל ינא
סובהמ חושק גינקנאפס תפטוח המורע ,תיל"כנמס טעמכ ,םש איה ,הנושמ הז
.שארב הל רבוע המ םיעדוי אל ונחנאו ףרוטמה

השח ,תשגרתמ ,תבטרנ התייה ךדיאמו ,דחמ הל באוכ היה הז בוט יטורא רופיסב
ךותמ סוס לש ןיז ףלוש היה לאגי בוט יטורא רופיסב .ןקרופב ךרוצו הוואת
זא רבכ םא ,ירוחאה חתפב הלצא רקבמ םג ,סונובכ ילוא .ותוא הל ףחודו ויסנכמ
.חושק ילאנא לע אורקל םיבהוא דימת םיארוקה ,רבכ

יתרצי הזמ ץוח .ארונ ילאנב היהי ,ידכ ךות תירגתמה הלייא תא רפסל ינש דצמ
הכרעמב חדקא .הריכזמה ילריש ןיבל (םוחנ) רופיסב רפסמה ןיב הנושמ רשק הזיא
ןכתי אל .תצק לתפתהל ךירצ רופיסה הזמ ץוחו תישילשב תוריל ךירצ הנושאר
,להקהמ תואושת ,ףוס ...ו ןויז לבקת הרגתת ,ףוטחת ,רדחל סנכית הלייאש תויהל
לע רופיס בותכל יתיצר ללכבו יל םיאתמ אל הז ,אל ,ןרדה תקספ וזיא ךכ רחאו
.רנא'זה יבבוחל תוחפל ,םיענ תצק ילוא ,תרחא ותוא גיציש והשמ לבא גניקנאפס

איהו ןויז עצמאב הז היה .יהשימ לש הנבשיב יתטבחש הנושארה םעפב רכזנ ינא
דוע התשקב יפל ךכ רחאו דחא הל יתתנ .רוחאמ ןטק קילפ תונשייבב ינממ השקיב
טעמכש יהשימ התייה ךכ רחא .הנורגמ האיצוהש האנהה תוחינגמ יתמעפתהו המכ
והשמ הזב היה .יתינהנ ינא םג .ונהנ הירחא ואבש ולא לכ לבא הריטס יל הפיעה
.םידאמו ךלוה ןבשיה תא תוארל וליפא שגרמ

.םודא תחת ,תונצחש בורב ,הל יתחטבהש יהשימל יתתנ יתימא יתימא גניקנאפס
.יתרתיו אל ינאו הל באכ הז .בושו בוש הב יתטבח ינאו הטימה לע הבכש איה
ימצעל יתבשח .הרוגמו הבוטר איהש תולגל יתחמשו עבצא הכותל יתרדחה םעפ ידימ
.הז תא תבהוא איהש

תוכמה אל הז ןתוא/ התוא ריעסמש המש הנקסמל יתעגה.יתעד תא יתיניש ךכ רחא
המצע תא הריקפמ ,דמעמ תלעב ,תרגוב השיא "איה" .העינכה לש ןויערה אלא ,ןמצע
.הז לע ססובמ העינכהו הטילשה םלוע .ןמרחמו שגרמ דואמ והשמ הזב שי .ידסחל
.קזח קילפהל יתחרט אלש הביסה וז

,ןכ .באכהמ תינהנ "איה"ש יתנבה ובש עגר ,ייחב בצעמ עגר עיגה דחא םוי
ביאכהל דואמ הנהנ ינאש יתנבה וב עגר ,הזמ תוחפ אלו הל באוכש תינהנ טושפ
ויניע תא הסכמש ,ןידעה ינלאמשה ,ינוחמצה ינא ,םואתפ יתייהנ טסידס .הל
.ביאכהל הנהנ ,תילקיסומ הריצימ הכוב ,עונלוקב םידיחפמ וא םישק םיעגרב

*

,החוד הז ,ןכ .תומיאתמה םילימה תא שפחמ ינא ...ומכ ...ומכ הזל ךשמנ ינא
לאגיש םעפ לכבו .ףרוטמ םג הזו יקוח אל הז ,הרגמ הז ,ליחבמ הז ,טנגממ הז
,הקלחה העונתהמ תופרמ אל םייניעהו ךרדנ ילוכ ךיא שיגרמ ינא ,ודי תא םירמ
רחא םעפ תשגפנ ,תשקב ,הטמל הלעמלמ הענ ,הבחרו החותפ די ףכ .תמלשומ טעמכה
.הלייא לש לודגה הנבשיב םעפ

.םלשומ שממ ,םלשומ הז ,ןויזמ בוט רתוי ,לוחכ טרסמ בוט רתוי הז

דמועש הרבחב ל"כנמס ,השוב אלל ןציצמ ...ינאו .תונושמ תודבוע ,ףרוטמ סוב
.ידרוסבאה הזחמהמ קתנתהל חילצמ אלו

,יפר"" .לעבה לומ תוטשפתמ ןהשכ תיבב ךכ רחא תורפסמ ןה המ ,םירידא םיהולא
ץיברה ךכ רחאו הליג לאגיו הלשפ יתישע .םויה יל היה םוי הזיא לאשת לא
ןה ילוא .תאזה הלפשהה תא תאשל תונכומ ןה ךיא טלוק אל םג ינא "?...יל
.תויהל לוכי אל ?הדובע םוקמ לכב ךכ הרוק הז ילואו ?הז תא תובהוא ללכב

,התוא תוכהל זעמ הלש סובהש עדוי יתייה םא .יתנע לא תדדונ יתבשחמ דחא עגרל
יוא ,הירוחאב תצק התוא תוכהל יל השרמ התייה ול ,ינש דצמ .ותוא קנוח יתייה
.רחא םוקמל וניניב סקסה תמר תא םירהל לוכי היה הז

זא ,היינשה םעפב .הז לע רוזחא אלש השקיב איהו םינש ינפל תחא םעפ יתיסינ
הל ביאכהל זעא םעפ דוע םאש יל העידוהו הטימהמ זגורב המק ,הילטיאב ןולמב
.תישילש םעפ התייה אל .ינממ שרגתת ,תצקב וליפא

המכל ןיינעמ .םייתשו םירשעה הכמה תויהל תדמוע וז .דיה תא םירמ בוש אוה
הדירפמה ההכה תיכוכזה תורמלו הרובגב לכה תא תגפוס הלייא .עיגהל ןווכתמ אוה
.קהוב םודא הלש תחתה לכ יכ רוריבב תוארל אלש רשפא יא ,וניניב

ץוחמ יתייה .יתדספה הנושארה םעפה תא לבא תפטוח איהש הנושארה םעפה אל וז
.ךכ רחא בלה תא יתלכא ךיא .השיגפ וזיאב דרשמל

הלייא וז ,ילריש וליפא וא לכימ תידוהי ומכ אל הז ...הלייא ,יוא ,הלייא
הל קורזל יתיסינ םעפש הלייא .ףוריטב תיסקסה םגו הקיחצמה ,תיטנגילטניאה
.הנווכב ילוא ,ותוא העלב אל איה איהו ןויתיפ

רחאש הז ,בוט .הצוחה ץרפתהל דמוע ילש ןיזה ךיא שיגרמ .המיא דע הרוגמ ינא
ןיזהל ךישמי הזה הזחמהש הז .רורב הז ,הדימעב קרפתהל ידכ םיתורישל ץורא ךכ
...רורב םג הז םיבורקה םייעובשב ילש תויזטנפה תא

תא הל ףטלמ אוה .רצע אוה וישכעו הילע דירוה תוכמ שמחו םירשע .רצענ לאגי
.םוקמהמ הזז אל איה .םודאה ןבשיה

םוקמב ףקדזמ ינאו עתרנ ילש ףוגה .ףתכב העיגנו השיחל עמוש ינא "קיספת"

*

ןתנ לאגיש איהה םעפה ירחא ,לכה תורמלו ינויגה אל הז ,באוכ הז ,ליפשמ הז
,תשיובמ ,תעמוד ,אסיכה לע יתבשי ,ןכ ןכ .הרוגמ יתייה ,היצביטומו תובושת יל
ךלה םיילגרה ןיב םוחהו ינולקב יתוא האר הרבחה ידבוע םיעבשמ דחא לכש תעדוי
.יתצצופתה טעמכש דע ףוגה לכב טשפתהו

האר אלש לזמ .התיבה יתרזחשכ יתוא הספתש תימואתפה הקושתה תא ןיבה אל יבא
.ילש םודאה קיסוטה תא

הז ,סכיא .הז תא יל השוע הכמ רחא הכמ הרובגב תדמועש הלייא לש הארמה םג
ישוקב .דחא עגרל זז אל ,לספ ומכ דמוע םוחנ .םיטוס לש הרבחב ינא .הטוס
,ולש םיילגרה ןיב השוב ילב התוא חינמ ,ודי תא זיזמ אוה וישכע ,הנה .םשונ
.ומצע תא ףטלמ אוה ,אל ,הפקיזה תא ריתסמ וליאכ

איבהו ילש קוחר בורק אוה .יבמופב ומצע תא ףטלמ ריכב ל"כנמס .דבוכמ אל הז
אוה .ויפערשמ ותוא הריעמ ,וב תעגונ ינא .ול גואדל הכירצ ינא .ןאכל יתוא
...להובמ ץפוק

עגושמה לאגי רחא בוקעל ךישממו ושאר תא דינמ אוהו ול תרמוא ינא "...התא"
.התוא ףטלמ אוה וישכע .היתויועט תא הלייאל ריהבהל םייסש

טעמכש ןהובהו תועיגרמה תועיגנה תא ,הזה םייסמה ףוטילה תא תרכוז ינא ,ןכ
,הפרמו תצחול הפרמו תצחול ינאו םילגרה ןיב יל בוטרו יל םח .םשל העיגמ
.המזגרוא הככ םעפ הלביקש יל הרפיס תנסא םעפ .יוריגה תא ךושמל תינהנ

אוה .םימלענ ביבסמ םיינציצמה םיטוסה לכ םג .םלענ םוחנ .הצוחה אצוי לאגי
.ורדח לא ךלוהו עגרל ץרוק ,יב טיבמ

.תשבלתמ הלייא

רדחל תסנכנ ,םירק םימ תגזומו ןקתמה לא הצר .הילא הדמחנ תויהל הטילחמ ינא
היווח הרבעש הילע םיאור .הלוכ תעזעוזמ .ירמגל המומה תדמוע איה .תובישיה
הילא תרבדמ ינא וליאכ ,יב ההוב איהו סוכה תא הל השיגמ ינא "יחק" .השק
.הלשמ הנוש הפשב

,תקבחמ.ילא תדמצנ ,תינענ איהו םיידי תסרופו ילא התוא הנימזמ ינא "יאוב"
.הכוב

"...לכה ךסב" .התוא עיגרהל הסנמ ינא " ...רמגנ הז ,הנה ...הששש ...יד"
ינא "קיפסמ ,רמגנ הז ,יד ,הלייא ,ייד" .והשמ דיגהל הסנמ קונח ןורגב איה
.הבג תא תפטלמ

דצמ ,דודיעל הקוקז איה דחא דצמ .תושעל המ תטבלתמ ינאו לצלצמ ןופלטה
.תעגרנ ינאו ולש הדמעל התוא ךשומ והשימ ...תאזה החישל הנעא אל םא ...ינש

.הטיאל תשבלתמו היתועמד תא החומ .תתשעתמ הלייא

*

,הפטח הלייא ,ןכ .יקופיס לע יתאב אל ?תמא'תו רופיסה ףוסל בורק ינא ,והז
אל ינש דצמ .ןיינעל (בתוככ) םדאכ יתבהא לעו גניקנאפס לע תצק יתגגיה ןכ
- הלייא ,םוחנ - ילריש םיריצב םייקה לאיצנטופהמ קיספ אל וליפא יתשמימ
.םוחנ

רחא רופיסב .תבאודהו המורעה הלייא תא תקבחמ ילריש הב הנומתה לע יתרצענ
םע הלבקה תדיקפ ןיבל תיל"כנמס טעמכה ןיב קתקתמ םיבהבהא ןמור חתפא ילוא
ןויער הז .הזה יהמיא יצחהו עיגרמ קוביח ותואמ דלונש ןמור ,םילודגה םיידשה
ןהיתשש הזב רמגי ןבומכו רעוס ןמורל רובעי ,תיבסל הניצסב ליחתי רופיסה .בוט
רופיסב אל ...לבא .ולאה םיעטקה תא בייח ירה ינא ,הביסמב "דוביכ"כ ושמשי
.הז

יכ ,אשונה תא ביחרא אל ןאכ םג .םיתורישב ןנואמ םוחנ ,שממ ולא םיעגרב
אל הז יתוא ,תוארוק המכ לש ןנוימד תא תורגל לוכי ןנואמ רבג רואיתש תורמל
.ןיינעמ

.ףוסה דע ילריש םע רצרצק עטק םע ךישמאש בשוח ינא

םתא ,ןועט חדקא .םיתורישב רמגש ירחא ןבומכ ,םוחנ תא וב בלשא םג ילוא
.םיעדוי

*

."ןכ" .יתוא שפחמ לאגיש יל תנמסמ תבהבהמה תירונה

"עגר יאוב"

"האב"

רדחל סנכיהל יל רמא אל אוה ?בוט אל והשמ יתישע ?ינממ הצור אוה המ
"יתוא שפחמ לאגי" .תוומל הנודינ ומכ השיגרמ ,יטיאל תכלוה ינא ...תובישיה
המירמ אל וליפא איה "יסנכית ,ןכ" .ולש תישיאה הריכזמה תימולשל תרמוא ינא
.ילא שארה תא

םיארנ םהינש .לאגי לש בחרה ןחלושה לומ בסמ םוחנ תא תאצומ ינא םינפב
.תוניצרמ םהינפ ,תסנכנ ינא רשאכ .ידמל םיחוחז

.שארה תא הליפשמ ינא "ייה"

ךסב ינא .םדיל תבשל יתוא ןימזמ אל אוה .יב טיבמ םילודגה חריה ינפ םע לאגי
.ילש הזחה לע רצענ ,רבג לכ ומכ אוה .םינופלטל הנועש וז ,הכשיל תדיקפ לכה
.םירבדב חתופ אוה "הרבחב םייוניש תצק תויהל םיכלוהש תעדוי תא"

.ינממ הצור אוה המ הניבמ אל וילע תלכתסמ ינא

הצור ינאש םירחא םיקסע יל שי ,טאל טאל טואא דייפ תושעל ןווכתמ ינא"
."םוחנ סופתי ימוקמ תא .ץירהל

םינש .הפי הפי .הדובעה תא ןאכ יל רדיסש ילש קוחר בורקה לע תלכתסמ ינא
...רבג אוהש ללגב ןבומכ הזו הרומתל הכוז וישכעו לאגי לש תחתה תא קקיל
הז תא עומשל הכירצ ,הרבחב םידבועה לכ ןיב הרטוזה ,ינא המל ההות ינא ןיידעו
.ךכ

"הפיפח תושעל הנש יצח תוחפל ונל חקייו ,ימשר אל דוע ןבומכ הזה יונימה"
ינא ,הזה בלשב לבא ,הרבחה לכל ךכ לע רשבל ןווכתמ אל ינא ןכל" ,לאגי ךישממ
םוקמ ירבעת ןושאר םוימ .דיקפת ךתוא ריבעמ ינא יכ ,תא הז תא יעדתש הצור
הזש ףיסומ דימו לאוש אוה "?ךיילע לבוקמ .םוחנ לש הריכזמה רותב ישמשתו
.הנטק האלעה םג לולכי

?אל המל .חטב ןכ .יפתכב תכשומ ינא

ףיסומ "תיבטימה הרוצב םירבדה תא ךל ריבסהל יאשר םג אוהש רמוא םג הזו"
.החישה םויסל ושארב ןמסמו לאגי

הלאמש הנימי רבכעה תא העינמו אסיכה לע תבשייתמ ,ימוקמל תרזוח ינאשכ קר
.ןווכתה לאגי קוידב המל תטלוק םואתפ ינא ,ותומדקל רוזחי ךסמהש ידכ

* * * * *

רופיסל בגה

רופיסל תובוגת האר