דחוימב תינבצע התייה הרפה

יובואק :תאמ
cowboy2005@nana.co.il


תודח תועונתב הסנמ תוחונ רסוחב הענ איה ךיא האר .הרפה לע לכתסה יובואקה
.הפוג לכ לע ועיפוהש העיזה תופיט תא וצצמו הביבסמ וגחש םיבובזה תא קלסל
.ץעה רדג לא הרושק רלוקה לא תרבוחמש תרשרשה ,בגה ירוחאמ תורושק ויה הידי
הלק אל היווח רובעל תדמוע איה .םוחהמ תשתומ ,הפייע התוא הצר .רהימ אל אוה
.הלש תויודגנתהה לכ תא שארמ רובשל הצר אוהו

לזונ תיכוכז סוכ ךותל גזמו היזגהמ ן'גניפה תא דירוה אוה .שלג טעמכ הפקה
תויהל ךירצ אוהש עדי אוה .הזה םויה תארקל השע תונכה הברה .עבעבמו רוחש
.הפיצר היהת תרחמלש הלילה תנשש ידכ הנווכב רע ראשנ םדוק םוי .ינרעו זכורמ
עיצפה רחשהשכ .םימעפ המכ ררועתה ,העיקשה םע רבכ ותטימ לע לפנש תורמלו
.םיאתמה דויצה לכ םע לימרתה תא זוראל לחה .רתוי םדרהל לכוי אלש ןיבה

תופיזנ לבקמ היה וליגב םג .תולוק עימשמ ,תויטיאב םחה הפקה תא התש אוה
עמש אוה .ונוצרכ תושעל לוכי אוה םוקמ םוש עצמאב התע םלוא ,ךכ התששכ וירוהמ
סוכה רשאכ קר .הלש םינואה רסוח לע גנעתהו תוקד המכ םלעתה .וילא תארוק התוא
.רוחאמ הילא בנגתהו ותיא םיקובקב ינש חקל הנקורתה

םע הנגה םרקב שאר דעו לגר ףכמ התוא חרמש תורמל .המחה המדאה לע הדקר איה
. ךרבב התוא הריג שבי לועבג םע .תולק םידאה ןידעה הרוע ןיידע ,הובג םדקמ
לע לועבגה תא קילחהו תוינש המכ הכיח אוה .המודמה קרחה תא רענל הרהימ איה
הלוכי אל ינא ....אוב ,רבכ ייד ,רבכ יד" .ותוא רענל הל םרוג הלש ןמשה תחתה
הלוכי אל ינא" - ולש רעושמה ןוויכל החרצ םר לוקבו המצעל הבביי "רתוי
."רתוי

אלש הניבהשכו בוש החרצ איה .תלבוס התוא תוארל הנהנ הילא בורק דמע אוה
.שרח התכבו המידק הנעשנ הבוגתל ונממ הכזת

לע החנצ הקזח הריטס .התוא וליהבה רוחאל שארה תכישמו רעישב הריהמה הסיפתה
רטסו ,םיידי רהמ ףילחה אוה .םימודא תועבצא ינמיס הייחל לע הריתוהו הינפ
לדתשמ ,חוכב םתוא טחסו ,ויפב הלש םיניטעה ,םיידשה תא ספת זאו ינשה דצב
.באכל הל םורגל

"ייייא"

התוא ףטיל אוה .הלקסה לש ינשה דצה לא תידיימ התוא ריבעה ץימאו קזח קוביח
.תחאב העגרנ איה .הלשב ויחל תא ךכיח השארל קשנ ,ךורב

,הילע וכפשנ םימה .הבר אמצב התתש איה .קיטסלפה קובקב תייפ תא דימצה יחק
זאו השאר לע ונכות תא ןקורו קובקבה תא חקל רתוי התצר אלשכ .התוא ונניצ
המ הפוג ספת הינשה המיגלב קר .דקפ "!יתש" .תיכוכזה קובקב תא הילא בריק
לבא ,התוא אלימש לוהוכלאה תא קוריל התסינו הקנחנ טעמכ איה .הזה לזונה
איה .הלעמ יפלכ השאר תא רשייל הל המרג רעישב הזע הכישמ .שקעתה יובואקה
.ול קיפסה הז .קובקב עבר טעמכ התתש

הנווכב .וירחא התוא ליבוהל לחה רוחאל לכתסהל ילבמו העוצרה תא ריתה אוה
טעמכ ,חוכב ךשמ ,עגר הרצענ רשאכ .רקדהלו טרשהל הל ןתונ ,םיצוק ךרד רבע
.הפצירה לע התוא ליפה

לע התוא ןיעשה אוה .םהיריחנב הלע טהולה לזרבה חיר .ךימס ןשע התלעה הרודמה
לחהו עבטה קיחב תוחוראל תולייטמ תוחפשמ שמיש םנוקיתכ םימיבש ,ץעה ןחלוש
תלוכי אלל ,ירמגל הדוקע התייה איה .ראווצ ,םילגר ,םיידי .התוא רושקל
ותוא שמיש םוקמל ועיגהש עגרהמ רבכ וניע תא דצש שימגו ךורא ףנע .הזוזת
.לודגה קיתבש םיטושהמ בוט רתוי הברה .הפלצה ילכ רותב

שולשו םיעבראב .תופלצהה תא לוקב הרפס איה תאז לכב לבא ,הנממ שקיב אל
תא תופרהל התוא לטלט אוה .ול הביאכה ודיש דע ךישמה אוה לבא ,הקיספה
.םודאה תחתה תא חרמו ,עיגרמה םרקה תא ףלש זאו םירירשה

.הבושתל הכז אלו ןידעו ךר לוקב לאש "?וישכע תורקל ךלוה המ הניבמ תא"

תא" .הילגר ןיבש חתפה לא שלוגו באוכה רוזיאה תא ףטלמ ,חורמל ךישמה אוה
דימו לאש "עקעק תבותכ אל וז .הז תא קוחמל ילכות אל .םייחה לכל הזש הניבמ
,תחתה רוחב .התוא ושגיר דימתש תודוקנב התוא הריג ,ןמשה הפוג תא ףטיל
.ןותחתה בגה ילופישב .ןגדגדב

םרג ולומ החוורל תקשופמו ,הדוקע ,תפלצומ הרפה לש הארמה .האנהמ החנג איה
,הכותב קומע ותוא עוקתלו ילכה תא ףולשל םא טבלתה דחא עגרל .השק הפקזל ול
.רתוול טילחה לבא

בשייתה ןחלושה ביבס בבותסה .טרחתהל תנגוה תונמדזה הל תתל טילחה ובילב
."טרחתהל ןמזה הז" ,הל שחל "ןוחטיבה תלימ תא רמול ןמזה הז" השאר דיל

"!והשמ רבכ ידיגת" .םער "הרפ ,אל וא ,ןכ" .ותוא הזיגרה הלש הקיתשה

.דורצ לוקב הפשנתה "דימת .ךלש ינא ,רטסאמ ןכ"

ןבשיה לכ תא חרמו ןבלה דבה לא תובידנב ךפש .יוטיח רמוח איצוה דצבש קיתהמ
תא ךשמו הרודמה לא ךלה אלא התוא עיגרהל רצענ אל הל באכש תורמל .ילאמשה
םידודמ םידעצבו ולש החפישה ,בהאש השיאה לע ,הנמשה הרפב לכתסה .ןבולמה טומה
.הילא ברקתה

ובילב רפסו ויתואירל ריווא חקל ,וב עגנ םודאהו לודגה תחתה לע תחא די חינה
.תוומה לעו םייחה לע .ספא דחא םייתש שולש -

חצנל וב טרוח ,הכירח תולוק עימשמ ןבלה רשבה םע שגפנ טהולהו םודאה הצקה
.ןמיסה תא

* * * * *

רופיסל בגה

רופיסל תובוגת האר